KRIR wnioskuje – resort rolnictwa odpowiada

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa o zmianę przepisów w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

–  Obecnie w tym projekcie ustawy proponuje się zwolnienie rolnika z podatku ze sprzedaży wytworzonej przez niego żywności do kwoty 20 000 zł przychodu ze sprzedaży. Podana kwota jest rażąco niska. Kwota wolna od podatku powinna być podwyższona do 40 000 zł rocznego przychodu ze sprzedaży – informuje samorząd rolniczy.

Poniżej prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR.
“W odpowiedzi na wniosek złożony przez KRIR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje: “(…) zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (poz. 1961) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 dodany został nowy pkt 71 a mający na celu zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu – w ilościach, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego i jednocześnie do wysokości 20.000 zł rocznie. Powyższa kwota została ustalona w ramach uzgodnień międzyresortowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z liczby 545 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i których przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 66% tj. 358 tys. podatników wykazało w zeznaniach podatkowych za 2014 r. przychód nieprzekraczający 40 tys. zł. Podatnicy ci są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego.

Ponadto producent rolny po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 20 000 zł może wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 20 000 zł na podstawie 2% stawki podatku zryczałtowanego. Opodatkowanie na podstawie 2% stawki podatku zryczałtowanego producent rolny będzie mógł wybrać również w przypadku, gdy jego sprzedaż przekroczy limity, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Jednocześnie informuję, że ustalenie ww. zwolnienia na poziomie 20 tys. zł jest spójne z przepisami dotyczącymi zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którymi zwolnieniem tym objęci są m.in. podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że uzyskiwane przez producentów rolnych przychody ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu stanowią dodatkowe źródło dochodów.”

Źródło: KRIR