Kredyty preferencyjne z preferencyjnymi ułatwieniami w spłacie

Jeśli mają Państwo problem ze spłatą kredytu preferencyjnego, jest możliwość jego zawieszenia lub skorzystania z innych ułatwień. Jakich…?

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystać z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu. 

Kto może skorzystać z takich udogodnień? Przede wszystkim, rolnicy , których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu.

Aktualnie więc, największym ryzykiem problemów ze spłacaniem kredytów mogą być obciążeni ci, którzy ucierpieli na wprowadzonym przez Rosję embargo oraz producenci wieprzowiny, zagrożeni ryzykiem wystąpienia choroby ASF. W związkuz  tym, warto przypomnieć, że warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, zawierają szereg możliwości ułatwiających spłatę zaciągniętego kredytu. Jakich?

  • Bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, jeśli termin ich spłaty jeszcze nie minął.
  • Może zostać wydłużony okres kredytowania, jeśli, podobnie jak wyżej, okres określony w umowie nie upłynął i pod warunkiem, że agencja zostanie o tym poinformowana.

Jeśli zastosujemy któreś z powyższych rozwiązań, musimy pamiętać, że okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć okresów właściwych dla danej linii kredytowej, a maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie. Nie musimy dodatkowo nic zmieniać w planie inwestycji.

Dodatkowo, można wydłużyć okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zależności od linii kredytowej okres ten może wynieść 11 lub 18 lat). W przypadku umów zawartych od 1 maja 2007 r., maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia łącznej wysokości pomocy, tzw. intensywności pomocy. Zwiększenie maksymalnej kwoty dopłat nie dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de minimis.

Z uwagi na wprowadzone przez Rosję embargo i ostatnich informacjach o jego przedłużeniu, banki umożliwiły zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu. W takim przypadku, spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu, w przypadku umów kredytu zawartych:

  • do 30.04.2007 r. – kredytobiorca zwraca na warunkach ustalonych w umowie kredytu,
  • po 1 maja 2007 r. – pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.

Jeśli powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające, kredytobiorcy, za zgodą banku mogą zmienić kierunek produkcji lub sprzedać to, na co kredyt wzięli. Ponadto w przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające, będzie można czasowo zaprzestać prowadzenia działalności lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. W takim przypadku dopłaty nie są stosowane, a już udzielone nie podlegają zwrotowi. Z kolei przy wznowieniu prowadzenia działalności lub obsługi kredytu w konsekwencji powoduje wznowienie dopłat do oprocentowania kredytu na warunkach określonych w umowie o kredyt.

Jeśli mają Państwo trudności ze spłatą kredytu preferencyjnego, powinni Państwo jak najszybciej skontaktować się z bankiem, w której kredyt jest zaciągnięty, aby wprowadzić któreś z powyższych udogodnień.

Obecnie rolnicy korzystają ze 153 tys. preferencyjnych kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR. Aż 99% kredytobiorców reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.