Kredyty klęskowe do wzięcia

W województwach dolnośląskim, podkarpackim i świętokrzyskim są dostępne kredyty dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie. Państwo dopłaci do ich oprocentowania. Resort rolnictwa zapewnia, że w tegorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel środki. O szczegółach informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przyznaje na ten cel limity.

Wnioski o uruchomienie kredytów klęskowych złożyli do ministra rolnictwa wojewodowie. Spośród wydanych w lipcu przez ministra rolnictwa trzech zgód jedna, dotycząca woj. podkarpackiego pozwala na udzielenie kredytów klęskowych 145 rolnikom, którym ostatnie powodzie zniszczyły uprawy na blisko 750 ha, a straty tam powstałe komisja powołana przez wojewodę oszacowała na ok. 1,5 mln zł. Druga zgoda wydana dla woj. dolnośląskiego pozwala na udzielenie kredytów klęskowych 5 gospodarstwom, w których tegoroczna powódź zniszczyła uprawy na ponad 148 ha, powodując straty przekraczające 300 tys. zł. Trzecia zgoda dla woj. świętokrzyskiego pozwala na przyznanie kredytów klęskowych 6 gospodarstwom, gdzie ulewy zniszczyły ponad 16 ha upraw, a straty wynoszą blisko 120 tys. zł.

Dostępne są dwie linie, w ramach, których można uzyskać kredyt klęskowy z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania. Jedna z nich to inwestycyjny kredyt klęskowy (linia nKL01), który może zostać przeznaczony m.in. na sfinansowanie odbudowy lub wykonanie remontów zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych) ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu i zakup stada podstawowego inwentarza żywego.

Druga linia dotyczy obrotowego kredytu klęskowego (linia nKL02). Z takiego kredytu można sfinansować zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa, inwentarza żywego, pasz i materiałów opałowych.

Rolnik do wniosku, składanego w banku w sprawie przyznania kredytu klęskowego, musi dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty powstałe w jego gospodarstwie. W przypadku, gdy rolnik stara się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego z dopłatą ARiMR powinien przygotować plan inwestycji i złożyć go w banku współpracującym z Agencją wraz z wnioskiem o kredyt oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych (linia nKL01) lub kosztów niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub w stadzie zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, wynikającej z opinii wojewody (linia nKL02) i jednocześnie nie może wynieść więcej niż 4 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub 8 mln zł na wznowienie produkcji w dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kredyt z linii nKL01 może zostać udzielony na 8 lat (5 lat – w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu), a kredyt z linii nKL02 na 4 lata. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kredytu.
Oprocentowanie kredytów klęskowych płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 2% w skali roku. Wysokość pomocy Agencji w przypadku kredytu z linii nKL01 nie może przekraczać 80% wartości odtworzeniowej środków trwałych wskazanej w opinii Wojewody (90%, gdy gospodarstwo położone jest na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW, obszarach NATURA 2000 i związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej), a w przypadku kredytu z linii nKL02 nie więcej niż 80% lub odpowiednio 90% kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody.

Wspieranie przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisówo ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowane jest przez ARiMR za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. Umowy o współpracy z ARiMR podpisało osiem banków. Są to:
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
• Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
• SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
• Bank BPH Spółka Akcyjna,
• ING Bank Śląski S.A.,
• Bank Zachodni WBK S.A.
• Bank Polska Kasa Opieki S.A.

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w placówkach tych banków, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MR Bank S.A.