Krajowy Plan Odbudowy: Ile pieniędzy trafi na wieś i na co zostaną przeznaczone?

fot. M. Wasak

W projekcie Krajowego Panu Odbudowy w obszarze wsparcia działań dedykowanych lub mających wpływ na rolnictwo i obszary wiejskie przewiduje się realizację m. in. inwestycji związanej ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym.

– Inwestycja obejmować będzie tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym. Ponadto rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych, wsparcie inwestycji MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska, a także poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji, technologii, środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury zakładów, czy wsparcie inwestycyjne w zakresie wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz (bez GMO). Na powyższe działania przeznaczono 500 mln euro. Kwota zostanie zwiększona do 1 267 mln euro – informuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak się dowiedzieliśmy w zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym, utworzonych zostanie 6 laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej w instytutach nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie zostanie skierowane również na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym m.in. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe, inwestycje dot. rolnictwa precyzyjnego, inwestycje OZE, czy pilotaże innowacyjnych krótkich łańcuchów żywnościowych obszarów górskich i podgórskich oraz produkcji i przechowywania energii do zaspokajania potrzeb energetycznych producentów żywności. Na powyższe działania przeznaczono 97 mln euro. Kwota zostanie zwiększona do 115 mln euro.

Przewiduje się również inwestycję dotyczącą systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami. Wsparcie jest skierowane na projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich. Możliwe będzie również inwestycje związane z promocją racjonalnej gospodarki wodą i ściekami oraz dofinansowanie rewitalizacji byłych i istniejących zbiorników wodnych oraz towarzyszącej im infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych. W ramach inwestycji możliwe będzie objęcie dofinansowaniem również infrastruktury wykorzystującej rozwiązania cyfrowe jak np. wymiana wodomierzy na urządzenia pozwalających na zdalne odczyty czy systemy teleinformatyczne, tworzenie systemów teleinformatycznych do zarządzania gospodarką wod.-kan. czy powstawania cyfrowych map urządzeń wodnych. Na te działania przeznaczono 204 mln euro.

W ramach inwestycji C2.1.1. E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie, na które przeznaczono 457 mln euro, przewiduje się m.in. działania mające na celu cyfryzacją rolnictwa, w tym wdrożenie rozwiązań geomatycznych i monitoringu satelitarnego w rolnictwie, wdrożenie systemu weryfikacji terenów rolnych, czy systemu nadzoru weterynaryjnego (77 mln euro).W wyniku konsultacji społecznych, dodano inwestycję związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenach rolniczych (w tym retencja) z środkami 667 mln euro.

Jak podaje MFiPR wiele interwencji KPO będzie realizowana na obszarach wiejskich, np. inwestycje w szybki internet na obszarach białych plam; wsparcie cyfryzacji w szkołach (często wiejskich), wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych, wsparcie “zielonych” inwestycji w średnich lub małych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, inwestycje w dywersyfikację działalności przedsiębiorstw, tereny inwestycyjne, zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, autobusy na terenach ze słabą dostępnością, OZE realizowane przez społeczności, ośrodki kultury i biblioteki itp.

– Jesteśmy obecnie po konsultacjach społecznych, analizujemy zgłaszane uwagi, określamy zakres potencjalnych zmian wynikających z tych uwag w Krajowym Planie Odbudowy. Informacje o wpływie konsultacji na KPO zostaną zawarte w zmienionym projekcie dokumentu. Będziemy dążyć do jak najszerszego ujęcia obszarów wiejskich i rolnictwa w KPO. Tak by zbliżyć się do 10% alokacji – zapowiada resort finansów.

Przy tworzeniu zakresu wsparcia w ramach KPO Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej bierze również pod uwagę możliwości wsparcia w ramach innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim w ramach polityki spójności oraz polityki rolnej UE na lata 2021-2027, głównie w celu uniknięcia występowania dublowania się interwencji, jak również w celu wypracowania komplementarności oraz uzupełniania się działań zaplanowanych w KPO oraz polityce spójności i polityce rolnej.

Krajowy Plan Odbudowy będzie realizowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który został utworzony na poziomie Unii Europejskiej w celu przeznaczenia dodatkowych środków na odbudowę gospodarczą w postaci Planu Odbudowy dla Europy. Polska może liczyć w ramach tego Instrumentu na ponad 58 mld euro, z czego 23,85 mld euro środków bezzwrotnych.

Celem RRF jest wsparcie państw członkowskich w okresie następującym bezpośrednio po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 poprzez zapewnienie finansowania dla projektów reform i inwestycji wpisujących się w strategiczne obszary, takie jak: badania i innowacje, inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu; „zielona” i cyfrowa transformacja, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, nowe miejsca pracy oraz zdrowie, konkurencyjność, odporność gospodarki, produktywność, edukacja i umiejętności, dobrze funkcjonujący jednolity rynek.

Zgodnie z uwarunkowaniami KE, większość środków zostanie przeznaczona na obszar związany z realizacją celów klimatycznych (przynamniej 37%) oraz na transformację cyfrową (przynamniej 20%).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności