Kontrowersyjne Prawo wodne

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy ,,Prawo wodne‘’ wprowadzający opłaty za korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych. Nowe przepisy wzbudzają wiele kontrowersji zwłaszcza wśród rolników, ponieważ w znaczący sposób wpłyną na prowadzenie gospodarstw rolnych i bezpośrednio przełożą się na koszty produkcji płodów rolnych.

Poniżej prezentujemy stanowisko Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych w sprawie projektu ustawy „Prawo wodne". Treść stanowiska sformułowano w oparciu o wystąpienia poszczególnych osób reprezentujących związki i organizacje rolnicze podczas roboczego spotkania, które odbyło się 22 kwietnia w siedzibie OT ANR w Bydgoszczy.

1. „Porozumienie" zaniepokojone jest sposobem i trybem procedowania projektu ustawy prawo wodne, szczególnie w kontekście opiniowania tak ważnego dokumentu z organizacjami społeczno-zawodowymi reprezentującymi rolników. Projekt ustawy nie trafił zwyczajowo do konsultacji z ogólnopolskimi organizacjami rolniczymi, co budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Solidaryzujemy w pełni się z protestem Krajowej Rady Izb Rolniczych skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie pominięcia samorządu rolniczego w procesie opiniowania aktów prawnych mających wpływ na prowadzenie działalności rolniczej.

2. „Porozumienie" jest przeciwne rozwiązaniom, jakie proponuje się w związku z wdrażaniem dyrektywy azotanowej. Jest to sprzeczne z naszym stanowiskiem przyjętym i skierowanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podczas roboczego posiedzenia, jakie odbyło się w dniu 18 lutego br. W świetle nowych regulacji, które pomijają całkowicie wyznaczanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego – OSN-ami objęta będzie powierzchnia całego kraju. Oznacza to, że każdy rolnik gospodarujący na powierzchni większej niż 10,00ha UR zobowiązany będzie do stosowania programu działań ustanowionego na potrzeby ograniczenia odpływu azotanów pochodzenia rolniczego.

3. Nie akceptujemy wysokości opłat za naruszenie przepisów określonych w programach działań. Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą 5.000 zł za stosowanie technik nawożenia lub dawek nawozów niezgodnych z programem działań, za niewłaściwe przechowywanie odchodów zwierzęcych i za rolnicze wykorzystanie nawozów w okresach zabronionych przepisami programu działań.

4. „Porozumienie" nie zgadza się na wprowadzenie opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi i podziemnymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. W przypadku gospodarstw rolnych propozycje stawek opłat wynoszą odpowiednio: 1,64 za 1 m3 pobranej wody podziemnej, 0,82 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. Wprowadzenie tych opłat spowoduje dla całego społeczeństwa wzrost kosztów energii elektrycznej i cieplnej, a dla rolników wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

5. „Porozumienie" dostrzega realne zagrożenie dla funkcjonowania gospodarstw po wprowadzeniu przez gminę planowanych w ustawie opłat za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – maksymalnie do 150,00 zł. zmeliorowanych powierzchni dla właścicieli gruntów, na których znajdują się urządzenia oraz dla tych właścicieli na których urządzenia takie wywierają korzystny wpływ.

6. W sytuacji, kiedy projekt ustawy zakłada, że zadaniem własnym gminy będzie między innymi utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, pozostawienie nadzoru nad spółkami wodnymi starostom, wydaje się być nieracjonalne. Jednocześnie niepokoi nas fakt, że zgodnie z art. 451 projektu, starosta w drodze decyzji może podwyższyć wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej.

7. Wprowadzenie w projekcie ustawy tak szerokiego katalogu opłat za usługi wodne, szczególnie bardzo wysokie stawki jednostkowe opłat, poza zagwarantowaniem przychodów dla PGW WP, mocno obciąży budżety domowe ludności, zwiększy koszty produkcji wielu dziedzin gospodarki w tym szczególnie rolnictwa oraz spotka się z niezadowoleniem społecznym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności