Kontrowersje wokół “zazieleniania”

Przedstawiamy opinię Komitetów Copa-Cogeca na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą przyszłej WPR, nawołującą do większego nacisku na zachęty do zielonego wzrostu, a nie zielone ograniczenia.

W reakcji na propozycję Komisji Europejskiej odnośnie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Komitety Copa-Cogeca zażądały zwiększenia nacisku na instrumenty zwiększające opłacalność i produktywność rolnictwa UE oraz sektora rolno-spożywczego, które równocześnie są korzystne dla środowiska. Jest to konieczne, jeżeli chcemy wyżywić wzrastającą liczbę ludności na świecie, produkując żywność, której zakup nie przekracza niczyich możliwości finansowych. Rolnicy ponadto będą musieli zmagać się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jak i długoterminowymi zmianami klimatu. Rolnicy będą musieli dostosować i zmodernizować swoje gospodarstwa aby sprostać tym wyzwaniom. Jedynie instrumenty zielonego wzrostu, zaproponowane przez Komitety Copa-Cogeca, umożliwią nam sprostanie tym wyzwaniom. Przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca
podkreślili: Wprowadzenie przymusowego odłogowania w każdym gospodarstwie jest
nielogiczne w przypadku gdy światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie według
przewidywań o 70% do roku 2050, a produkcji zagrażają ekstremalne susze, powodzie i burze. Propozycja ta również sprzeciwia się strategii EU 2020 dotyczącej wzrostu i zatrudnienia”.
Komitety Copa-Cogeca zareagowały po ogłoszeniu propozycji dotyczącej WPR po roku 2013 przez Komisję. Przewodniczący Komitetu Copa, przemawiając w czasie ważnej konferencji prasowej w Brukseli, powiedział: “Rolnictwo UE oraz sektor rolno-spożywczy zapewniają miejsca pracy na obszarach wiejskich dla ok. 40 milionów osób w Europie, stanowią trzon społeczności wiejskich oraz umożliwiają produkcję wysokiej jakości żywności dla 500 milionów konsumentów. Jednakże dochody europejskich rolników stanowią jedynie połowę średnich zarobków. Dlatego też koniecznie należy utrzymać płatności bezpośrednie dla rolników, jeśli chcemy, by sektor rolny w dalszym ciągu przynosił nam te wyżej wymienione korzyści. Obecnie wielu młodych rolników nie chce przejmować gospodarstw od rolników starszych i porzuca sektor rolny za względu na katastrofalną sytuację ekonomiczną. Sytuacja ta nie jest zrównoważona i jest nie do przyjęcia”.
Dodał: “Dlatego też przyszła WPR musi skupić się na poprawie sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych i spółdzielni rolnych, w celu umożliwienia im uzyskania większych przychodów z rynku. Obawiamy się, że plany Komisji zakładające dalsze obowiązkowe ograniczenia środowiskowe dla rolników, nie pomogą w osiągnięciu celów Komisji, a jedynie zwiększą obciążenia finansowe rolników, co zagrozi ich konkurencyjności i opłacalności produkcji. Rolnicy już poprawiają stan środowiska naturalnego i chętnie zwiększą swoje wysiłki. Jednak muszą się one opierać na rozwiązaniach korzystnych dla wszystkich – zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla wzrostu. Rolnicy muszą mieć możliwość wyboru instrumentów, które są dla nich najlepsze. Popieramy zasadę, zgodnie z którą płatności WPR w pierwszym filarze powinny być przeznaczone dla aktywnych rolników, jednak przy pozostawieniu państwom członkowskim pewnej elastyczności w jej skutecznym stosowaniu. Komisja podąża w dobrym kierunku wprowadzając nowy podział płatności bezpośrednich, należy jednak przestrzegać zasad równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników, biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni w różnych warunkach. Odejście od płatności historycznych zaowocuje zwiększoną harmonizacją, jednak państwa członkowskie potrzebują więcej czasu i elastyczności aby zrównoważyć niekorzystny wpływ, jaki może to wywrzeć na rolników. Pozytywnym elementem propozycji Komisji jest stworzenie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności w celu poprawy związków między naukowcami, rolnikami i doradcami”.
Przewodniczący Cogeca, Paolo Bruni zaakcentował potrzebę skutecznych i elastycznych
instrumentów zarządzania rynkiem. “Mają one decydujące znaczenie w sytuacji coraz większych wahań rynkowych. Należy dokładniej zbadać zaproponowane przez Komisję instrumenty rynkowe i fundusz nadzwyczajny, aby sprawdzić czy będą one w stanie zapewnić odpowiedni poziom stabilności na wahających się rynkach”.
Dodał: “Kluczowe znaczenie ma także wzmocnienie pozycji organizacji producentów (OP) w łańcuchu żywnościowym, aby zrealizować wzrastające zapotrzebowanie na żywność na świecie. Rolnicy obecnie zmagają się z olbrzymią siłą nabywczą kilku supermarketów i otrzymują jedynie ułamek ceny sprzedaży. Reforma musi zmienić tę sytuację. Rolnicy muszą otrzymywać wyższe dochody z rynków. Instrumenty mające na celu wzmocnienie organizacji producentów muszą być realizowane w ramach propozycji Komisji w sprawie przyszłej WPR. Na przykład, wraz z przeprowadzeniem reformy europejskiego sektora warzyw i owoców oraz mleka, wzmocniono znaczenie organizacji producentów. To samo należy zrobić w innych sektorach. W swoich planach dla sektora mleczarskiego, Komisja skupia się na zacieśnianiu relacji kontraktowych między rolnikami i przetwórcami w celu zapewnienia m możliwości uzyskania lepszej ceny za dostarczane produkty”.
Podkreślił: “Uważamy za krok w dobrym kierunku plany Komisji dotyczące poszerzenia zakresu produktów, gdzie uznaje się organizacje producentów i ich stowarzyszenia, jak również organizacje międzybranżowe, jako uzupełnienie propozycji Komisji o sektor mleka”.

Jednakże Komitety Copa-Cogeca obawiają się braku jasnej definicji organizacji producentów w propozycji Komisji Europejskiej. Ponadto, europejskie zasady konkurencji muszą być dostosowane, tak aby pomagać organizacjom producentów, takim jak spółdzielnie, w powiększaniu się i działaniu na większą skalę. WPR jest jedyną prawdziwie wspólna polityka i wniosła ważny i cenny wkład do konstrukcji europejskiej. “Komitety Copa-Cogeca chcą, aby w przyszłości silna, dynamiczna i innowacyjna, poparta silnym budżetem UE, WPR była utrzymana. Będziemy o to walczyć i apelujemy do ministrów UE, eurodeputowanych i Komisji, aby utrzymali oni opłacalny sektor rolno-spożywczy w UE w przyszłości, który przyczyni się do wzrostu obszarów wiejskich”, powiedział Przewodniczący Cogeca Paolo Bruni.
Źródło: Copa-Cogeca