Kontrowersje wokół raportów

Komitety Copa-Cogeca zgłosiły zastrzeżenia w związku z nowymi raportami UE oceniającymi wpływ zmiany użytkowania gruntów na emisje gazów cieplarnianych w kontekście zapotrzebowania na biopaliwa w roku 2020 i ostrzegły, że raporty te nie sąwiarygodne.

Raporty zostały zamówione przez Komisję Europejską wInternational Food Policy Research Institute (IFPRI)1 oraz Wspólnym centrum badawczym (JRC)2. W piśmie skierowanym do Komisarzy Connie Hedegaard, Günthera Oettingera oraz Daciana Cioloşa, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen zwrócił uwagę, że model wykorzystany w badaniu przez IFPRI, jak również metoda JRC opierają się na wielu niepewnych oraz niedokładnych danych. Analiza skutku pośredniej zmiany użytkowania gruntów jest niemożliwa ze względu na brak odpowiednich danych i modeli. W związku z tym, raporty nie są wystarczające do oceny skutków opcji politycznych w propozycji legislacyjnej UE w roku 2012.

Pan Pesonen podkreślił, że biopaliwa zapewniają wiele korzyści, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także stwarzają zatrudnienie w obszarach wiejskich. Mogą być produkowane na terenie UE w sposób zrównoważony, bez ponoszenia odpowiedzialności za pośrednie zmiany użytkowania gruntów w państwach trzecich. Zwiększona produkcji biopaliw w UE także powoduje zmniejszenie presji co do wykorzystania gruntów w państwach spoza UE i pomaga w zwalczaniu wylesiania tropikalnych lasów deszczowych.

Zdaniem Copa-Cogeca uwzględnienie wartości zaproponowanych przez JRC w propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej doprowadziłoby do zaprzepaszczenia inwestycji oraz miejsc pracy tworzonych w obszarach wiejskich UE w ramach rozwoju sektorów biopaliw od dwudziestu lat. Ponadto nie pozwoliłoby na złagodzenie niepożądanych skutków zmian użytkowania gruntów w krajach trzecich. 1 Zaktualizowany raport IFPRI: Ocena konsekwencji zmian użytkowania gruntów europejskich polityk dot. biopaliw – raport końcowy” – październik 2011 (“Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies – Final Report”) 2 Nowy raport JRC: “Szacunki emisji gazów cieplarnianych w scenariuszach zmiany użytkowania gruntów” – październik 2011 (“Estimate of GHG emissions from global land use change scenarios”)

Źródło: Copa-Cogeca