Konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji społecznych projekt ,,Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju’’ . Jest ona rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem – informuje resort rozwoju.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie włączyło się w prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W odniesieniu do kwestii rynków rolnych zgłoszono do niej m.in. projekt dotyczący uruchomienia platformy żywnościowej. Realizacja projektu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych na rynek UE i światowy, co pozwoli na tworzenie dużych, jednorodnych partii. Pozwoli także na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty. Kolejne zgłoszone projekty dotyczą na przykład stworzenia Polskiego Holdingu Rolno-Spożywczego czy też odtworzenia i wsparcia rozwoju lokalnych rynków rolnych.

Konsultacje potrwają do końca września 2016 r. Opinie i sugestie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju.

W ramach konsultacji zaplanowane zostały także liczne spotkania branżowo-tematyczne, jak również konferencje adresowane do poszczególnych środowisk, w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk samorządowych.

Ostateczny projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostanie przedłożony Radzie Ministrów w październiku 2016 r.

Źródło: MR