Koniunktura w gospodarstwach rolnych

Gospodarstwo rolne

W ocenie rolników zmiany, jakie miały miejsce w I półroczu 2017 roku,  kształtowały się niekorzystnie biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych oraz opłacalności produkcji rolniczej. Według Głównego Urzędu Statystycznego pesymistyczne, z wyjątkiem zapotrzebowania na produkty rolne, były również prognozy na II półrocze 2017 r.

Należy jednak, jak zaznacza GUS  podkreślić, że opinie rolników o bieżącej (czerwiec 2017 r.) sytuacji ogólnej gospodarstw i opłacalności produkcji rolniczej były pozytywne, przy jednoczesnej negatywnej ocenie popytu na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych.

Najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej. Natomiast wśród użytkowników gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej przeważały opinie pozytywne o sytuacji ogólnej gospodarstw i opłacalności produkcji. Użytkownicy tych gospodarstw również z optymizmem oceniali prognozowane zmiany w II półroczu 2017 r. dotyczące popytu na wytwarzane przez nich produkty rolne, Optymistyczni w swoich ocenach byli również  młodzi rolnicy (do 35 lat) oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 5 lat.

– Najkorzystniej zmiany koniunktury ocenili użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego i świń, a wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rośliną najbardziej optymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, warzyw gruntowych, a także hodowcy drobiu rzeźnego – informuje GUS

Badaniem koniunktury zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys. euro.

Źródło: GUS

Opracował: Samuel Skrzysz