Kończy się nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych

fot. mw

Do 3 października br. trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Program jest realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027.

Nabór wniosków celem uzyskania wsparcia na tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych trwa od 4 września do 3 października 2023 r., wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przyznawana na inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Wsparcie jest skierowane do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 stycznia 2023 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dofinansowanie nie dotyczy podmiotów zrzeszających producentów mięsa drobiowego, owoców i warzyw, także produktów pszczelich.

Dofinansowanie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9,5 proc., w trzecim – 9 proc., w czwartym – 8,5 proc., w piątym – 8 proc. Limit dofinansowania w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy w przypadku grup producentów rolnych to 60 tys. euro (lecz nie więcej niż 6 tys. euro w przeliczeniu na jednego członka grupy), natomiast dla organizacji producentów maksymalna kwota to 100 tys. euro.

Pomoc jest ustalana na podstawie wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które wnioskodawca został uznany, wytworzonych przez jego członków, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które wnioskodawca został uznany wyprodukowanych przez jego członków w danym roku działalności, i sprzedanych odbiorcom
niebędącym:

  • członkami wnioskodawcy,
  • małżonkami członków wnioskodawcy,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

  1. grupy producentów rolnych:
  2. uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw zwana dalej ustawą o grupach producentów rolnych;
  3. które zostały uznane ze względu na produkt lub grupę produktów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, albo miód naturalny lub inne produkty pszczele,
  4. która wybrała do realizacji co najmniej jeden spośród celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych;
  5. organizacje producentów:

Warunkiem otrzymania pomocy jest realizowanie przez grupę producentów rolnych lub organizację producentów w każdym roku działalności celów zatwierdzonych w planie biznesowym. Wnioskodawca musi działać jako przedsiębiorca prowadzący mikro -, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnych i leśnych oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj