Komunikat w sprawie mąki

Wspólny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie OCHRATOKSYNY A w mące.

W związku z informacjami szeroko komentowanymi w mediach dotyczącymi zanieczyszczenia ochratoksyną A mąki i pieczywa informujemy, że dotychczasowe działania podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie potwierdzają istnienia zagrożenia dla życia i zdrowia, niemniej jednak podjęte specjalne środki w tym zakresie są kontynuowane.Państwowa Inspekcja Sanitarna, poza rutynową kontrolą, wzmocniła nadzór nad zakładami przemysłu zbożowo – młynarskiego, piekarniami oraz innymi zakładami, stosującymi jako główny surowiec mąkę i inne przetwory zbożowe. Aktualnie przeprowadzane są kontrole u przedsiębiorców i pobierane próbki do badań w kierunku ochratoksyny A. Są to działania podjęte zgodnie z tzw. “zasadą ostrożności”, ponieważ rutynowo Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza ok. 800 badań laboratoryjnych rocznie w kierunku mykotoksyn, w tym ochratoksyny A. Takie działania będą kontynuowane w roku 2007r. i w latach kolejnych.Równocześnie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodnie z zatwierdzonym w listopadzie 2006 r. Ramowym Planem Kontroli na rok 2007, od dnia 22 stycznia realizuje planowaną kontrolę jakości handlowej przetworów zbożowych.W ramach tej kontroli, którą przeprowadzać będą wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w całym kraju kontrolą zostanie objętych łącznie ok. 130 zakładów przetwórstwa zbożowo-młynarskiego. Jednym z elementów kontroli jest również pobór próbek różnych typów mąki pszennej i żytniej w celu dokonania badańw zakresie jakości handlowej.
Na szczeblu wojewódzkim będzie kontynuowana bezpośrednia współpraca pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej a Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Stosowne polecenie wydał Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podległym jednostkom. Inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ramach swojego obszaru nadzoru zwrócą szczególną uwagę na cechy organoleptyczne produktów zbożowo-młynarskich, zarówno samej mąki jak i ziarna zbóż, mogące wskazywać na zmiany jakościowe surowców i produktów świadczące o potencjalnym zagrożeniu ochratoksyną A.
W ramach współpracy wszelkie stwierdzone nieprawidłowości i podejrzenia będą przekazywane organowi urzędowej kontroli żywności – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która będzie wykonywała badania analityczne w kierunku mykotoksyn. Wszystkie badania zostaną wykonane w akredytowanych urzędowych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Główny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Monika Rzepecka

N