Kolejność rozpatrywania wniosków złożonych 16 kwietnia br. została ustalona

Wczoraj o godz. 10, w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzono losowanie kolejności rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które rolnicy złożyli lub wysłali do Agencji w dniu 16 kwietnia br. N

Losowanie, które ustaliło kolejność rozpatrywania ok. 13,3 tys. wniosków przeprowadziła Komisja, w której skład weszli przedstawiciele organizacji i związków rolniczych. Uczestniczył w nim również Maciej Jabłoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes ARiMR Paweł Janusz Osuch, gospodarz spotkania podkreślił: ARiMR zapowiadała, losowanie wniosków przy “podniesionej kurtynie”, w jakiej będą one rozpatrywane i słowa dotrzymała. Prezes Agencji przypomniał także, że losowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji, w żadnym razie nie ma na celu wyłonienia tych, którzy dofinansowanie otrzymają. Ma jedynie na celu ustalenie kolejności, w jakiej będą rozpatrywane. Potem Agencja będzie je rozpatrywała na zasadach przyjętych w Sektorowym Programie Operacyjnym “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Nawet wylosowanie numeru 1-ego nie gwarantuje otrzymania pieniędzy, jeśli wnioskodawca nie spełni zawartych w programie kryteriów i wymogów warunkujących przyznanie refundacji”.

Po przeprowadzeniu losowania Andrzej Górczyński – członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych powiedział: “Ważne, że wyłonienie kolejności rozpatrywania wniosków było przejrzyste i odbyło się przy “otwartej kurtynie”. Liczę na to, że ta przejrzystość zostanie zachowana do samego końca, a ARiMR dołoży starań żeby rozpatrywanie wniosków przebiegało sprawnie i w miarę szybko, gdyż inwestycje powinny być rozliczone do połowy przyszłego roku”.

Listy ustalające kolejność weryfikacji wniosków (z podziałem na województwa), zostały zamieszczone na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. w zakładce: “Listy ustalające kolejność weryfikacji wniosków” umieszczonej w “menu” na prawym marginesie strony. Zostaną one również wywieszone w siedzibach Oddziałów Regionalnych ARiMR. Listy zawierają następujące dane: wylosowany numer kolejności rozpatrywania wniosku, imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy, PESEL/REGON, nazwę miejscowości i numer kancelaryjny wniosku.

ARiMR już rozpoczęła rozpatrywanie wniosków, zgodnie z dziś ustaloną kolejnością. Ci rolnicy, którzy złożyli wnioski niekompletne będą wzywani do ich uzupełnienia.

ARiMR
opr. MS