Kolejne dofinansowania w ramach PROW jeszcze w tym roku!

Jeszcze w tym roku ministerstwo rolnictwa chce uruchomić kolejnych osiem działań w ramach PROW 2014-2020.

– W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych ośmiu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze wejście w życie projektowanych przepisów – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.
Osiem działań w ramach PROW ma być uruchomionych jeszcze w 2015 roku. Ma to być:

 

  • Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) – inwestycje te mają być materialne lub niematerialne, które przyczynią się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, tj. konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wyjątkiem będą młodzi rolnicy i inwestycje zbiorowe – tutaj będzie to do 60% kosztów kwalifikowalnych – nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, operacji związanych m.in. z budową, przebudowa budynków inwentarskich i gospodarczych oraz zakupem wyposażenia, maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. W przypadku wsparcia przeznaczonego na rozwój produkcji prosiąt, wysokość wsparcia wynosi do 900 tys. zł. Wsparcie gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi wyniesie do 500 tys. zł. Natomiast w przypadku innych inwestycji, w tym m.in. dotyczących racjonalizacji produkcji, czy zwiększenia skali produkcji maksymalny poziom pomocy wyniesie  do 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie dotyczy gospodarstw o powierzchni  do 300 ha oraz ograniczone jest do gospodarstw dysponujących określoną w programie wielkością ekonomiczną.
  • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności – będzie ono polegać na refundacji kosztów uczestnictwa w unijnym lub krajowym systemie jakości i może wynieść maksymalnie 2 000 euro rocznie, przez trzy lata.
  • Budowa i modernizacja dróg lokalnych – w ramach działania będą realizowane inwestycje w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, powiat lub ich związki.
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – w ramach wdrażanych LSR m.in. będą wspierane przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy, edukacyjno-informacyjne oraz z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym małego przetwórstwa. Na operacje w ramach lokalnych strategii rozwoju dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, operacje związane z tworzeniem przedsiębiorczości bądź tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wsparcie wynosi do 300 tys. zł.
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – producenci rolni, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Otrzymają wsparcie do 50 tys. zł. Umożliwi to wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych oraz urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych. Intensywność wsparcia wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników, dla pozostałych beneficjentów – do 50% kosztów kwalifikowalnych.
  • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – Wsparcie będzie udzielane na rozwój działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Warunkiem jest prowadzenie tej działalności przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Wysokość pomocy do 500 tys. zł. Maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników – beneficjent zobowiązany będzie do zadeklarowania, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich) zawieranych np. z rolnikami bądź grupami producentów. W przypadku przedsiębiorców wsparcie wyniesie  do 3 mln zł dla jednego beneficjenta lub do 15 mln zł dla związków grup producentów rolnych/zrzeszeń organizacji producentów. Wsparcie będzie mieć formę refundacji do 50 % wydatków związanych z poniesionymi kosztami kwalifikowalnymi.
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw – pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro, będzie mieć formę premii, w wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest poprawna realizacja biznesplanu.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie działania te zostaną uruchomione.
Renata Struzik, źródło: MRiRW

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności