Koła Łowieckie do kontroli

W związku z licznymi szkodami łowieckimi i problemami zgłaszanymi  przez środowisko rolnicze Ministerstwo Środowiska  wzywa Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe do kontroli działalności kół łowieckich pod kątem prawidłowości szacowania szkód oraz współpracy w zabezpieczaniu upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne.

Proszę także o minimalizowanie i ograniczanie wszelkich sytuacji konfliktowych z rolnikami oraz uczulanie kół łowieckich i zarządców o konieczności rzetelnego szacowania szkód zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Przypominam także o obowiązku wynikającym z ustawy – Prawo łowieckie – współdziałania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich z właścicielami upraw w zabezpieczaniu ich przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne – pisze  Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska w liście skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Głównego PZ Lecha Blocha i do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

Źródło: KRIR