Koła Gospodyń Wiejskich na nowych zasadach

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212). Na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej wiosce może działać tylko jedno KGW, to które pierwsze zarejestruje się w ARiMR.

Dotyczy to także dotychczas działających Kół Gospodyń Wiejskich które mogą składać wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa. Takie stanowisko winno zostać zajęte w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o KGW. Po upływie tego terminu wpis do rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej miejscowości;

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o KGW, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań. Pomoc finansowa, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich (art. 35 ust. 2 ustawy o KGW).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości – pomoc ta wynosi: 3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków, 4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków, 5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków.

Źródło: ARiMR