Klonowanie do przeglądu

KE proponuje tymczasowe zawieszenie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności, a także wykorzystywanie ich w gospodarstwach oraz wprowadzanie do obrotu żywności pozyskanej od sklonowanych zwierząt. Dwa lata temu Parlament Europejski w rezolucji zaproponował całkowity zakaz klonowania na terenie całej Unii Europejskiej.

Wszystkie środki tymczasowe dotyczące klonowania zwierząt zostaną po pięciu latach poddane przeglądowi. Komisja przewiduje także ustanowienie systemu śledzenia przywozu materiału reprodukcyjnego przeznaczonego dla zwierząt klonowanych, np. nasienia i zarodków pochodzących z klonowania. System ten umożliwi rolnikom i przemysłowi stworzenie bazy danych zwierząt, które powstaną z takiego materiału reprodukcyjnego.
Wniosek nie przewiduje zawieszenia wykorzystywania klonowania do celów innych niż produkcja żywności, takich jak badania, ochrona zagrożonych gatunków lub wykorzystywanie zwierząt do produkcji farmaceutyków.
W komunikacie przedstawiono ocenę technologii klonowania pod względem produkcji żywności oraz przeanalizowano istotne aspekty klonowania w świetle istniejących ram prawnych. Uwzględniono też kwestie dobrostanu zwierząt i aspekt etyczny klonowania.
Ponadto w komunikacie zwrócono uwagę na brak dowodów naukowych potwierdzających obawy o bezpieczeństwo żywności pozyskanej od zwierząt pochodzących z klonowania lub od ich potomstwa.
W komunikacie poddano analizie sytuację z zakresu klonowania zarówno w państwach członkowskich, jak i w państwach trzecich. W UE przywóz produktów pozyskanych od zwierząt pochodzących z klonowania, handel nimi oraz ich wykorzystywanie są obecnie objęte ogólnymi przepisami unijnymi. Dania to jedyne państwo członkowskie, które przyjęło krajowy zakaz wykorzystywania klonowania zwierząt do celów komercyjnych, z kolei niektóre państwa trzecie już teraz uciekają się do klonowania do produkcji zwierząt hodowlanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm