Klatki do trybunału?

Komisja Europejska ponownie wzywa 10 państw członkowskich, w tym Polskę, do wdrożenia zakazu stosowania klatek dla kur niosek.

Komisja Europejska przesłała uzasadnione opinie do dziesięciu państw członkowskich, które dotąd nie wdrożyły należycie dyrektywy 1999/74/EC wprowadzającej zakaz stosowania nieulepszonych klatek dla kur niosek. Belgia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Niderlandy, Polska i Portugalia nadal dopuszczają stosowanie nieulepszonych klatek dla kur niosek pomimo tego, że państwa te miały 12 lat na przystosowanie się do zakazu, który wszedł w życie w styczniu 2012 r. Przesłanie uzasadnionej opinii stanowi kolejny etap postępowania, przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje wymóg wprowadzony dyrektywą 1999/74/WE, aby wszystkie kury nioski były trzymane w ulepszonych klatkach”, z dodatkowym miejscem na gniazdo, ściółkę do drapania i grzędę, lub w warunkach alternatywnych. Zgodnie z dyrektywą klatki mogą być stosowane wyłącznie wówczas, gdy zapewniają każdej kurze co najmniej 750 cm2 powierzchni klatki, gniazdo, ściółkę, grzędy i przyrządy do skracania pazurów, aby umożliwić kurom zaspokojenie ich potrzeb biologicznych i behawioralnych.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje starania państw członkowskich, które dostosowały się do tych przepisów. Jednak pełne dostosowanie się do przepisów przez wszystkie państwa członkowskie ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia zakłóceń na rynku i nieuczciwej konkurencji. Państwa członkowskie, które w dalszym ciągu zezwalają na stosowanie klatek nieulepszonych, stawiają w niekorzystnej sytuacji te przedsiębiorstwa, które dokonały inwestycji, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami. W celu wykazania zgodności z przepisami państwa członkowskie będą musiały dopilnować, aby wszystkie zakłady, które w dalszym ciągu stosują nieulepszone klatki, zostały przekształcone lub zamknięte.
Przebieg procedury
Decyzję polityczną w sprawie zakazu stosowania nieulepszonych klatek podjęto w 1999 r. Państwa członkowskie miały dwanaście lat na to, aby zapewnić płynne przejście na nowy system i wdrożyć dyrektywę. Jednak do tej pory, pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Komisji, wspomniane państwa członkowskie nie dostosowały się należycie do obowiązujących przepisów unijnych.
Uzasadnionych opinii nie wysłano do władz Bułgarii, Łotwy i Rumunii, gdyż Komisja jest w trakcie oceniania przedłożonych przez te państwa członkowskie dodatkowych informacji mających świadczyć o pełnej zgodności z przepisami.
Kolejne kroki
Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli 10 państw członkowskich, których to dotyczy, nie poinformuje Komisji w terminie dwóch miesięcy o środkach wprowadzonych w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.