fbpx
Strona głównaPrawo i finanseKiedy rolnik może ubiegać się o zwolnienie z podatku rolnego? Porady prawne

Kiedy rolnik może ubiegać się o zwolnienie z podatku rolnego? Porady prawne

Każdy posiadacz gruntu rolnego zobowiązany jest do zapłaty podatku rolnego. Zgodnie z art. 1 ustawy o Podatku rolnym („Ustawa”), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jednak w pewnych przypadkach rolnicy mogą zostać zwolnieni z obowiązku zapłaty tego podatku. W jakich?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb – mówi mec. Klaudia Podgórna-Starszyk z Kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia rolników z podatku rolnego, jak również możliwość skorzystania z ulg w tym zakresie – po spełnieniu odpowiednich kryteriów wskazanych szczegółowo w treści Ustawy. I tak, zgodnie z art. 12 Ustawy, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku rolnego ze względu na rodzaj posiadanego gruntu. Takiemu zwolnieniu podlegają:

 1. grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich;
 2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;
 3. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży;
 4. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 5. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;
 6. grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
 7. grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;
 8. grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;
 9. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 10. grunty położone w pasie drogi granicznej;
 11. użytki ekologiczne;
 12. grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
 13. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
 14. grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 15. grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 16. grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Poza wymienionymi powyżej kategoriami zwolnień z podatku rolnego, rolnikom przysługuje także tzw. ulga inwestycyjna (art. 13 ust. 1 ustawy). Jeżeli rolnik nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku rolnego na podstawie kryterium rodzaju posiadanego gruntu, ale poniósł w danym roku koszty związane z inwestycją, wówczas będzie mógł skorzystać z ulgi inwestycyjnej. Z reguły zostaje ona udzielona w związku z poniesionymi w danym roku wydatkami na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
 2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Co istotne, ulga inwestycyjna może być zastosowana jedynie w przypadku wyżej wymienionych wydatków jeśli były sfinansowane ze środków własnych rolnika. Dodatkowo, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna upoważnia podatnika podatku rolnego do możliwości odliczenia 25% wydatków poniesionych na inwestycje wskazane powyżej w obrębie posiadanych i objętych podatkiem rolnym gruntów. Warunkiem odliczenia ulgi jest zakończenie danej inwestycji oraz odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków, w postaci przedłożonych faktur lub rachunków.

Ponadto w odniesieniu do:

 1. gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w drodze umowy sprzedaży lub przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie;
 2. gruntów gospodarstw rolnych powstałych z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
 3. gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;
 4. odpowiednio po upływie 5 lat od stosowania zwolnienia z tytułu rodzaju i charakteru gruntu, można kolejno skorzystać z ulgi w pierwszym roku w wysokości 75% i w drugim roku w wysokości 50% wyliczonego zobowiązania podatkowego.

– Na zakończenie warto wspomnieć o planach jakie rząd zamierza wprowadzić w tzw. Polskim Ładzie. Kluczową ze zmian będzie możliwość sprzedaży swoich produktów przez rolników w całej Polsce. Według założeń ustawodawcy, do 100 tys. zł taka sprzedaż będzie nieopodatkowana. Więcej konkretów poznamy po wpłynięciu projektu do Sejmu  – dodaje mec. Klaudia Podgórna-Starszyk z Kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

– Podsumowując, każdy rolnik posiadający użytek rolny jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku rolnego, mając na uwadze charakteru gruntu czy jego położenie. Co więcej, rolnik który dokonał inwestycji w zakresie prowadzonej działalności rolniczej inwestycji, może skorzystać z ulgi inwestycyjnej. Niemniej, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania przepisów podatkowych, każda ze spraw wymagać będzie szczegółowej analizy i indywidualnego podejścia – kończy mec. Klaudia Podgórna-Starszyk z Kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

Kancelaria Krzeszewski & Parnterzy

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.