Kiedy można wydobywać piasek lub żwir na własne potrzeby?

Urząd Górniczy informuje, że na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)  możliwe jest wydobywanie piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności  (użytkowania wieczystego).

Wydobycie jest możliwe bez prawa rozporządzenia wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,  nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym i nie  naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ten kto zamierza podjąć wydobywanie, jest zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

W przypadku niedostosowania się do w/w określonych wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego  w drodze decyzji, ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt. 3 Prawo geologiczne i górnicze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności