KE kontra polskie uchybienia obrotem materiałem siewnym

Komisja wzywa Polskę do transpozycji przepisów dyrektywy dotycząc ej wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych.

Komisja Europejska zwróciła się 21 czerwca do Polski o notyfikację krajowych środków wdrażających przewidujących pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego zgodnie z wymogami dyrektywy 2010/60/UE. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Różnorodność biologiczna i ochrona bogatych gatunkowo użytków zielonych są ważne zarówno dla poszczególnych regionów, jak i dla całej UE, aby chronić środowisko naturalne. Odstępstwa od normalnych zasad były konieczne, ponieważ składniki tych mieszanek nie zawsze są zgodne z niektórymi ogólnymi zasadami wprowadzania do obrotu nasion, np. zasadami dotyczącymi tożsamości i czystości odmianowej. Dyrektywa 2010/60/UE przewiduje mniej restrykcyjne przepisy, które są konieczne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych jako “mieszanki materiału siewnego służące ochronie środowiska”. Nowe zasady stwarzają szanse na rynku do produkcji i wprowadzania do obrotu naturalnych bogatych gatunkowo mieszanek materiału siewnego w celu np. kształtowania krajobrazu.
Polska nie przekazała informacji o środkach wdrażających wspomnianą dyrektywę.

Wezwanie Komisji skierowane do Polski ma formę “uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Na początku tego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, określone w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przesyłając władzom Polski wezwanie do usunięcia uchybienia.
Ponieważ Polska w dalszym ciągu nie stosuje się do żądania Komisji, otrzymuje ona “uzasadnioną opinię” z oficjalnym wezwaniem o zapewnienie zgodności z przepisami w terminie dwóch miesięcy. Następnie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie zgodności.