Każdy grosz pod kontrolą

Rolnictwo, polityka spójności i fundusze pomocy przedakcesyjnej – w tych sferach unijnego finansowania Komisja Europejska stwierdziła wzrost nieprawidłowości i nadużyć. KE opublikowała roczny raport poświęcony ochronie interesów finansowych UE.”””

Dokument przedstawia najważniejsze z działań, które Unia i jej państwa członkowskie podjęły w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w 2009 r. W sprawozdaniu odnotowano również, że państwa członkowskie lepiej wypełniały swoje obowiązki w dziedzinie zgłaszania nieprawidłowości w 2009 r. (w porównaniu z rokiem poprzednim). Ponadto sformułowano w nim zalecenia w zakresie dalszego zwiększenia ochrony funduszy z budżetu finansowanego przez podatników z całej UE. Tegoroczne sprawozdanie podejmuje poza tym dwa zagadnienia szczegółowe: kontrole na miejscu prowadzone wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie, a także stosowane przez państwa członkowskie dostępne metody odzyskiwania nieprawidłowych płatności.

Według sprawozdania, w rolnictwie liczba odnotowanych w 2009 r. przypadków nieprawidłowości wzrosła o 43 proc. Szacowana suma, na jaką opiewały wszystkie płatności obarczone nieprawidłowościami, wynosi 125 mln euro. Oznacza to, że domniemane nadużycia dotyczyły 0,03 proc. ogółu środków budżetowych przeznaczonych dla sektora rolnego w 2009 r. Wzrost liczby zgłaszanych nieprawidłowości można przypisać skutkom wdrożenia nowego systemu zarządzania nieprawidłowościami IMS (z ang. Irregularity Management System), w którym do zgłaszania podejrzeń uprawniono znacznie szerszy krąg zainteresowanych.

Fundusze przedakcesyjne: Liczba przypadków nieprawidłowości, które odnotowano w 14 państwach korzystających z pomocy przedakcesyjnej, w 2009 r. wzrosła o 35 proc. Szacunkowa suma, na jaką opiewały wszystkie płatności obarczone nieprawidłowościami, wynosi 117 mln euro. Oznacza to, że domniemane nadużycia dotyczyły 0,38 proc. ogółu środków wypłaconych z funduszy przedakcesyjnych w 2009 r. Sumy nieprawidłowych płatności do odzyskania wzrosły znacząco (o 135 proc.), z uwagi na program pomocy na rzecz rozwoju rolnictwa w krajach kandydujących do członkostwa (SAPARD), któremu odpowiada lwia część tej sumy.
Wydatki bezpośrednie: Liczba odnotowanych w 2009 r. przypadków nieprawidłowości spadła o 24 proc. Szacowana suma środków, które prawdopodobnie wypłacono nieprawidłowo, wynosi 27,5 mln euro, z tego około 1,5 mln dotyczy spraw domniemanych nadużyć. Komisja odzyskała jak na razie 15,5 mln euro kwot obarczonych nieprawidłowościami