Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)

           Jęczmień jary                                           Styczeń 2019

         Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 1,7 182,00 309,40
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3 127,81 383,43
Polifoska 6-20-30 dt 3 169,90 509,70
 Ca/Mg co 4 lata t 4 119,00 119,00
      Razem nawożenie 1012,13
 3. Ochrona roślin
Mustang 306 SE kg(l) 0,5 125,00 62,50
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
      Razem ochrona 118,20
 4. Inne
    Sznurek szt. 1 30,00 30,00
        Razem inne 30,00
 5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 0,9 347,00 312,30
Prasa godz. 0,75 167,00 125,25
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 241,00 30,13
          Razem usługi 467,68
 6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12
Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07
Siew godz. 1,4 40,72 57,01
Opryski (2x) godz. 1,8 40,72 73,30
Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05
Zwózka słomy godz. 2 40,72 81,44
Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
Razem praca ciągnika godz. 16,4 763,81
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 45,55
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 2886,56
10. Koszty ogólnogospodarcze 1032,24
                     w tym amortyzacja 715,22
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
           Suma kosztów       4338,80
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 50 75,91 3795,50
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,31 265,69
Cena brutto zł/dt     81,22
Koszt produkcji ziarna zł/dt 60,38
          Przychód (ziarno) 4061,19
Produkt uboczny (słoma) dt 20 326,69
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
          Razem przychód 5380,82
          Wynik finansowy zł/ha 1042,02
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 245,69

 

Opracowanie:
Kornel Pabiszczak
Grzegorz Wysocki

Źródło: WIR