Jest szansa na otwarcie ukraińskich granic

Wczoraj wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper złożył krótką wizytę na Ukrainie. Celem rozmów ministrów rolnictwa było omówienie możliwości zniesienia embarga na polskie mięso na rynek ukraiński.

Minister polityki rolnej Ukrainy Jurij Melnik zgodził się z zapisami protokołu przyjętego przez służby weterynaryjne obu państw w dniu 3 lutego br.
Wicepremier Andrzej Lepper wyraził nadzieję, że w krótkim czasie granica ukraińska będzie otwarta na wwóz mięsa z polskich zakładów, które zostały wcześniej sprawdzone przez ukraińskie inspekcje weterynaryjne.
Protokół ze spotkania wspólnej grupy roboczej służb weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy jest efektem prac, które były prowadzone w Warszawie, w dniach 31 stycznia – 3 lutego br.
W dokumencie tym ustalono m.in., że:
– Strona polska będzie przekazywać Departamentowi Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy informacje o numerach weterynaryjnych świadectw zdrowia przydzielanych poszczególnym województwom, które mają być używane przy eksporcie mięsa i produktów mięsnych na Ukrainę.
– Strona polska będzie przekazywać stronie ukraińskiej informacje o wysyłkach mięsa i produktów mięsnych z Polski w formie elektronicznej, według Załącznika do niniejszego protokołu. Strona ukraińska zobowiązuje się do przekazania stronie polskiej adresów poczty elektronicznej na które będą wysyłane powiadomienia oraz do uaktualniania tych adresów.
– Strona ukraińska będzie przekazywać stronie polskiej aktualne listy krajów i produktów, których wwóz na terytorium Ukrainy jest zabroniony.
– Strona polska będzie informować Departament Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy o przybyciu z krajów trzecich do polskich portów mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych na wwóz do Ukrainy. Strona polska będzie informować o kraju eksportera, rodzaju produktów, ilości produktów, zakładzie produkcyjnym i osobie odpowiedzialnej za przesyłkę.
– Strona polska zobowiązuje się, iż przesyłki mięsa i produktów mięsnych przeznaczone na eksport na Ukrainę, z zakładów znajdujących się na terytorium Polski, zatwierdzonych przez stronę ukraińską, zaopatrywane będą w miejscu załadunku w plombę nakładaną przez urzędowego lekarza weterynarii. Każdorazowa zmiana plomby odnotowana będzie w weterynaryjnym świadectwie zdrowia podpisem i pieczęcią urzędowego lekarza weterynarii lub funkcjonariusza służby celnej.
– Strona polska będzie corocznie przekazywać stronie ukraińskiej krajowy program badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków w produktach pochodzenia zwierzęcego wraz z wynikami za rok poprzedni.
– Strona ukraińska będzie przekazywać stronie polskiej przepisy dotyczące wwozu na terytorium Ukrainy nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi surowego mięsa przeznaczonego do produkcji karm dla zwierząt domowych.
– Strona ukraińska odnotowała, że uwagi, które były stwierdzone podczas audytu polskiej służby weterynaryjnej oraz inspekcji polskich zakładów mięsnych zostały usunięty.

źródło: biuro prasowe
MRiRW