Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca

Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje kolejna edycję konkursu “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, którego celem jest przede wszystkim popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej oraz pomoc w poszukiwaniu kandydatów na wyższe uczelnie rolnicze.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości – klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.

Konkurs “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składa się z dwóch części.

  1. Etap pierwszy wymaga od uczniów przygotowania projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Projekty oceniane są przez regionalne komisje konkursowe powoływane przez Rektorów poszczególnych uczelni rolniczych.
  2. Etap drugi to ogólnopolski finał konkursu, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych projektów. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap przeprowadza centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych.

Kalendarium konkursu:

  • I etap – prace konkursowe należy przesłać do 3 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika,
  • II etap – finał konkursu – 20 kwietnia 2017.
  • ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń – maj 2017 roku.

Każdy uczestnik konkursu przesyła do regionalnej komisji konkursowej 2 egzemplarze pracy konkursowej wraz z kopią formularza, o którym mowa poniżej; objętość pracy nie powinna przekraczać 50 stron.

Oprócz pracy uczestnik konkursu przesyła formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej do siedziby Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (do 3 marca 2017roku).

Laureat Konkursu ma prawo do studiowania na dowolnie wybranej uczelni rolniczej, na wybranym przez siebie kierunku studiów, lub zgodnie z uchwałą Senatu danej uczelni. Uchwały te są dostępne na stronach internetowych uczelni i u przewodniczących poszczególnych regionalnych komisji konkursowych.

Źródło: Fundacja Schumana