Jak szacować szkody łowieckie?

Krajowa Rada Izb Rolniczych ma pomysł na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę odszkodowań. Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz przedstawił swoje propozycje szacowania szkód łowieckich i wyplaty odszkodowań. Prezentujemy je poniżej:

„Rolnik ma obowiązek zgłoszenia szkody do wójta/burmistrza/prezydenta miasta w ciągu 3 dni od zauważenia szkody. Wójt w ciągu 7 dni wyznacza termin oględzin, wyznacza pracownika gminy i powiadamia rolnika, właściwą izbę rolniczą, koło łowieckie, na którego terenie znajduje się szkoda. Strony szacują szkodę i ustalają wartość poniesionej straty.
 
Jeśli wszystkie strony zgadzają się i podpisują protokół, wtedy wójt w ciągu 7 dni występuje do wojewody o wypłatę odszkodowania.
 
Wojewoda w ciągu 14 dni wypłaca odszkodowanie z Funduszu Odszkodowawczego (ze środków budżetu państwa).
 
Jeżeli strony podczas szacowania nie dojdą do porozumienia i nie podpiszą protokołu, wójt powołuje rzeczoznawcę, wyznacza termin ponownego szacowania szkody, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego szacowania i powiadamia zainteresowane strony. Lista rzeczoznawców prowadzona jest przez izbę rolniczą (Kwalifikacje rzeczoznawców do ustalenia). Koszty dojazdu i pracy rzeczoznawcy pokrywane są przez strony (rolnika i koło łowieckie) w równych częściach (stawki rzeczoznawcy do ustalenia).
 
Rzeczoznawca dokonuje oględzin szkody i określa wartość strat. Protokół rzeczoznawcy wysyłany jest do wojewody i stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Wojewoda wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu – ewentualnie potrąca 50% kosztów rzeczoznawcy.
 
Odszkodowanie wypłacane jest z Funduszu Odszkodowawczego (ze środków budżetu państwa). Wojewoda obciąża właściwe koło łowieckie zwrotem 50% wypłaconego odszkodowania plus ewentualne koszty rzeczoznawcy (50%).
 
Jeżeli Koło łowieckie nie zapłaci w ciągu 14 dni wojewoda występuje do Polskiego Związku Łowieckiego o przejęcie zobowiązania koła łowieckiego.
 
PZŁ w drodze własnej egzekwuje od koła łowieckiego zapłaconą przez PZŁ należność.
 
Po wyczerpaniu tej procedury stronom przysługuje odwołanie do sądu.”
 
Renata Struzik, źródło: KRIR