Jak rozliczyć unijną pomoc po powodzi

Osoba, która uzyskała wsparcie w ramach unijnych programów, a nie mogła się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu powodzi, zachowuje prawo do pomocy pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o finansowe wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2010 r., a także o pieniądze przyznane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) na lata 2004-2006 oraz dopłat bezpośrednich.
Agencja przypomina, że powódź jest traktowana jako wystąpienie tzw. siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, których zaistnienie powoduje, że beneficjent zachowuje prawo do pomocy i może być całkowicie lub częściowo zwolniony z zobowiązań lub też może zmienić termin realizacji tych zobowiązań.
Ponadto do nadzwyczajnych okoliczności można zaliczyć grad, deszcz nawalny, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, czyli klęski żywiołowe, które spowodowały straty w gospodarstwach rolnych lub przedsiębiorstwach.
Trzeba poinformować ARiMR
Jak poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności jest poinformowanie pisemnie Agencji o zaistnieniu takich okoliczności. Jest to podstawą do zachowania prawa do pomocy lub uniknięcia sankcji z tytułu niewypełnienia zobowiązań.
Informacja taka powinna być przekazana w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent jest w stanie dokonać tej czynności – np. po zejściu wody (dotyczy to płatności bezpośrednich, PROW 2004 – 2006, PROW 2007 – 2013, pomocy w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw).
W przypadku programu SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, beneficjent ma na poinformowanie Agencji 30 dni roboczych.
Przez powódź zmiana terminów
Agencja w związku z klęskami żywiołowymi wydłużyła o miesiąc termin składania wniosków o zalesienie gruntów. Takie dokumenty zainteresowana osoba może dostarczyć do końca sierpnia.
Ponadto ARiMR planuje uruchomienie tzw. pomocy de minimis (wynosi ona 7500 euro w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo) na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych w uprawach leśnych. Będzie ona polegała na udostępnieniu przez nadleśnictwa sadzonek tym osobom, których straty w uprawach leśnych przekraczają 30 proc. powierzchni.
Rolnicy poszkodowani m.in. przez powódź mogą skorzystać także z kredytów preferencyjnych, tzw. klęskowych.
Ponadto w najbliższym czasie wejdą w życie przepisy, które umożliwią poszkodowanym gospodarstwom uzyskanie pomocy z unijnych pieniędzy (z PROW). Rolnicy będą mogli otrzymać do 300 tys. zł na odbudowę i odtworzenie produkcji rolnej. Wkład własny rolnika będzie wynosił 10 proc. tej kwoty.
Źródło: Money.pl