Jak rolnik może wykorzystać komputer w gospodarstwie

Chciałoby się powiedzieć, że komputer przestał być już luksusem. Ale czy na pewno? Wiele czynności w domu, w biurze wykonuje się za pośrednictwem komputera. Jest to praca wykonywana znacznie szybciej i dokładniej. Ciągłe udoskonalanie układów scalonych umożliwia wkraczanie informatyki, w każdą dziedzinę życia człowieka.

Szeroko rozumiana informatyka nie omija także rolnictwa. Niestety, możliwości finansowe rolników nie zawsze pozwalają na korzystanie z niej. Innym ograniczeniem pojawiającym się na wsi jest brak odpowiedniej sieci z dostępem do Internetu. Niemniej jednak coraz częściej wśród rolników prowadzących gospodarstwa o średniej wielkości daje się słyszeć Wykorzystuję komputer do prowadzenia gospodarstwa”. Te twierdzenie nie wywołuje już większego zdziwienia. Proces komputeryzacji jest obecnie powszechnie stosowany i z większym nasileniem wdrażany do ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Układy scalone już dawno znalazły swoje zastosowanie w codziennej pracy rolnika. Jako przykład może posłużyć tu prowadzenie udoju krów na hali udojowej wyposażonej w procesor. Procesor rejestruje i przechowuje ilości pozyskanego mleka od krowy, umożliwia zadawanie paszy treściwej dla każdej z krów w osobno ustalonej przez hodowcę porcji wagowej czy rejestruje ruch zwierząt w stadzie w celu wykrycia rui u krów. Obecnie jeszcze nieliczni mogą pozwolić sobie na posiadanie w oborze robota wykonującego udój krów, nie mniej jednak inżynierowie prześcigają się w wprowadzaniu do maszyn rolniczych układów elektronicznych.
Pomimo tak szeroko rozpowszechnionej komputeryzacji istnieje potrzeba prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie wykorzystania komputera w gospodarstwie.

Celem głównym powinno być zwiększenie ilości rolników potrafiących posługiwać się komputerem oraz oprogramowaniem pomagającym w obsłudze procesów produkcyjnych w gospodarstwie. Pokazanie wielu praktycznych zalet przynoszących efekt ekonomiczny, związanych z wdrożeniem komputera do gospodarstwa, pozwoli na przekonanie rolnika do prowadzenia gospodarstwa w systemie precyzyjnym. Należy nadmienić, iż szeroka gama programów oferowanych rolnikom i doradcom umożliwia wykorzystanie komputera do pomniejszania kosztów produkcji, wskazywanie kierunku rozwoju gospodarstwa czy też uwidocznienia błędów popełnionych podczas podejmowania decyzji związanej choćby nawet z wyborem zabiegu agrotechnicznego. Argumentów przemawiających za posługiwaniem się komputerem w zarządzaniu gospodarstwem jest znacznie więcej. Nie mniej jednak nie oszukujmy się, komputer tylko ułatwia pracę.

Często pojawia się pytanie, czy urządzenie takie jak komputer, potrafi wskazać dział w produkcji rolniczej ze stałym i pewnym źródłem dochodu? Jest to pytanie stosunkowo dość trudne. Komputer w oparciu o zainstalowany program i ilości wprowadzonych danych, takich jak makro i mikro czynniki ekonomiczne posiadające istotny wpływ na wynik finansowy gospodarstwa, określi nam pewną wartość matematyczną w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Wymaganej stu procentowej pewności nigdy nie uzyskamy.
W praktyce istnieje możliwość zastosowania technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolnych. Na rynku dostępne są systemy komputerowe pomagające w prowadzeniu stada bydła – np. program.: “Obora”, stada trzody chlewnej np.: “AnaPig” oraz produkcji roślinnej “Agronom”. Nie są to oczywiście jedyne programy oferowane rolnikom. Firmy obsługujące sektor rolniczy, wraz z ofertą maszyn i urządzeń proponują własne oprogramowanie pomocne w prowadzeniu gospodarstwa.
Programem narzędziowym w produkcji zwierzęcej jest “WinPasze”. Program ten służy do bilansowania i optymalizacji pasz dla zwierząt. Dostępny jest w różnych wersjach: profesjonalnej, standardowej, FARM – obejmuje ograniczoną listę gatunków zwierząt i jest przeznaczona dla gospodarstw rolnych oraz w wersji edukacyjna przeznaczonej dla uczelni i szkół rolniczych. Zadaniem programu “WinPasze” jest przygotowanie receptur paszowych, dawek pokarmowych, koncentratów, mieszanek treściwych oraz prefiksów. Kierowany jest do rolników, doradców rolnych oraz wytwórni pasz. W planowanym wprowadzeniu obszaru C od 1 stycznia 2013 roku zwanego “Dobrostanem zwierząt” zapisano jako jeden z wymogów zasad wzajemnej zgodności obowiązek odpowiedniego karmienia i pojenia zwierząt. Posiadanie tego programu podczas kontroli gospodarstwa przez ARiMR na pewno nie zwolni nas z właściwego zadawania pasz utrzymywanym zwierzętom. Natomiast możemy być pewni, że ułożona przez nas poprawnie receptura w pełni zaspokaja potrzeby bytowe zwierząt.

Programami narzędziowymi w produkcji roślinnej są między innymi programy nawozowe takie jak: “Naw Sald”, “Plano RS”. Programy te opracowane zostały przez IUNG w Puławach. Wdrażanie zasad wzajemnej zgodności wywierają na rolnikach z terenów OSN, potrzebę posiadania planów nawozowych. Tego typu programy doskonale nadają się do pracy w gospodarstwie przy tworzeniu planu nawozowego, który powinien zawierać takie informacje jak: odczyn i zasobność gleby w składniki mineralne, zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe, źródło składników nawozowych w gospodarstwie, w tym nawozy organiczne i naturalne oraz zapotrzebowanie na nawozy mineralne.

Do sporządzenia kalkulacji rolniczych wykorzystuje się standardowe oprogramowanie Office, jakim jest arkusz kalkulacyjny Excel. Excel jest programem bardzo elastycznym o niesamowicie dużych możliwościach. Posłużyć nam może również jako edytor tekstu. Pozwala on tworzyć dynamiczne arkusze kalkulacyjne oraz proste bazy danych. Doradcy i rolniczy wykorzystują go do obliczania uproszczonej nadwyżki bezpośredniej z określonej działalności rolniczej. Znalazł on swoje zastosowanie przy tworzeniu kart pola oraz analizy ekonomicznej gospodarstwa poprzez sporządzenie planu urządzeniowego gospodarstwa czy biznes planu.

Praca wykonywana za pośrednictwem komputera daje wiele satysfakcji. Jest postrzegana jako atrakcyjna i w sposób nowoczesny można realizować swoje zawodowe zainteresowana.