Jak przeciwdziałać suszy – nowe regulacje prawne

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Zawiera on  pakiet rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce w celu łagodzenia negatywnych skutków, jakie niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy.

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć retencyjnych mających na celu ograniczenie skutków suszy w Polsce.  Ustawa poprzez zmiany w innych ustawach  wprowadza również rozwiązania sprzyjające zatrzymywaniu wody w środowisku – w lasach, na terenach rolniczych oraz na obszarach zurbanizowanych.

Ustawa jest wynikiem prac zespołu międzyresortowego kompleksowo zajmującego się problemem suszy w Polsce oraz wynikiem konsultacji we wszystkich województwach w ramach programu Stop Suszy (wpłynęło około 400 uwag).

Projekt zawiera propozycje pięciu ministerstw współpracujących przy opracowaniu przepisów, uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska.

W Polsce w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie suszy i problemów związanych z tym zjawiskiem. Scenariusze zmian klimatu oraz obserwacje wskazują na pogłębienie się skali tego zjawiska, skracanie okresów miedzy okresami suszy w porównaniu  do wielolecia oraz coraz dłuższego trwania okresów suszy w ciągu roku. Negatywne skutki suszy w Polsce odczuwane są w szczególności w pasie środkowej Polski, jednak problem jest dotkliwy na terenie całego kraju. Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. W Polsce na jednego mieszkańca przypada około 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). W trakcie suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. Średnia wartość ww. wskaźnika w Europie jest prawie 3 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok/osobę.

– Niedobór opadów w Polsce utrzymuje się już od kilku lat, z wyłączeniem pojedynczych wilgotnych miesięcy. W związku z tym systematycznie zmniejszają się zasoby wód powierzchniowych oraz pogarsza się sytuacja hydrologiczna kraju. Zimowy sezon 2019/2020 był ciepły i bezśnieżny, za wyjątkiem obszarów górskich (gdzie, z kolei odnotowano małą pokrywę śnieżną), co z kolei nie pozwoliło na uzupełnienie i odbudowę zasobów wodnych po bardzo suchym 2019 r. Wobec tego stan suszy na przełomie I i II kwartału br. wystąpił na większym obszarze kraju niż w analogicznym okresie w 2019 r. Zjawisko suszy o katastrofalnych skutkach dla rolnictwa i przemysłu oraz zaopatrzenia w wodę niektórych regionów kraju zmniejszyło się dzięki opadom w II kwartale. Niemniej jednak w III kwartale tego roku susza cały czas występuje – informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności