Jak handlowaliśmy w 2010 roku

Zwiększenie dodatniego salda w polskim handlu rolno-spożywczym ogółem w 2010 r. nastąpiło głównie za sprawą poprawy bilansu w zakresie produktów przetworzonych, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Poprawa koniunktury na rynkach zagranicznych poskutkowała znacznym zwiększeniem wartości wywozu m.in. mięsa czerwonego, drobiowego i przetworów, masła, mleka i produktów mleczarskich, ryb i przetworów, przetworów owocowo-warzywnych, wyrobów cukierniczych, alkoholi i papierosów.

W polskim eksporcie rolno-spożywczym w 2010 r. dominowały produkty niskoprzetworzone stanowiąc 59% jego wartości, następnie towary wysokoprzetworzone – 24% i nieprzetworzone – 17%. Wartość wywozu towarów niskoprzetoworzonych wzrosła o 21%, a wyskoprzetworzonych – o 18%. Wysyłki towarów nieprzetworzonych zmniejszyły się o 2%. Największy udział w wywozie miały produkty z działu roślinnego 42%, dział zwierzęcy stanowił 39%, a pozostałe produkty – 19%.
W dziale zwierzęcym w ubiegłym roku nastąpiła poprawa bilansu w handlu mięsem czerwonym, ze względu na wzrost eksportu o 26%, w tym wieprzowiny aż dwukrotnie, wołowiny o 23%, i koniny o 7%. Zmniejszyła się jedynie nieznacznie sprzedaż mięsa baraniego i koziego (-1%). Dzięki zwiększonemu wywozowi, saldo w handlu mięsem czerwonym było w 2010 r. dodatnie po raz pierwszy od 2007 r.
W 2010 r. wyższe były niż przed rokiem również wpływy ze sprzedaży mięsa drobiu (+22%), przetworów mięsnych (+20%), artykułów mleczarskich (+27%) oraz ryb i przetworów (+25%). Dwukrotnie zwiększył się eksport masła. Obniżyła się natomiast o 22% wartość wysyłek za granicę zwierząt żywych, w największym stopniu bydła i drobiu (-24%). Niższa niż przed rokiem była również wartość wywozu polskich jaj (-4%).
W dziale roślinnym, podobnie jak w latach ubiegłych, najważniejsze znaczenie w eksporcie odgrywały wyroby cukiernicze, których wartość wywozu w 2010 r. wzrosła o 15%. W grupie produktów przetworzonych zwiększyły się również wpływy ze sprzedaży m.in. cukru i melasy (+54%), olejów i tłuszczów roślinnych (+24%), sosów, zup i zagęszczaczy (+21%), komponentów paszowych (+15%) oraz przetworów z owoców i warzyw (+10%). W grupie surowców roślinnych odnotowano znaczny spadek wartości eksportu zbóż (-30%), głównie pszenicy. Zwiększyła się
natomiast wartość wysyłek ziemniaków (+70%), nasion rzepaku (+9%), świeżych warzyw (+19%) i owoców (+1%).
Pierwszą pozycją w dziale innych produktów, a zarazem towarem o najwyższej wartości w całym eksporcie rolno-spożywczym były papierosy, których wartość wysyłek zwiększyła się w ciągu roku o 10%. Po kilkuletnim spadku, w ubiegłym roku wzrosły znacznie (o 39%) wpływy z eksportu alkoholi wysokoprocentowych oraz piwa. Wyższa niż w 2009 r. była również wartość wysyłek koncentratów białkowych i syropów (+22%).

Import artykułów rolno-spożywczych do Polski w 2010 r. zdominowany był tradycyjnie przez produkty niskoprzetworzone (48% wartości dostaw). Artykuły nieprzetworzone miały 33% udział w zakupach, a wysokoprzetworzone – 19%. W ciągu roku wartość dostaw produktów niskoprzetworzonych wzrosła o 14%, nieprzetworzonych – o 19%, a wysokoprzetworzonych o 11%. Produkty pochodzenia roślinnego stanowiły ponad połowę wszystkich zakupów rolno-spożywczych, w tym głównie produkty i przetwory owocowo-warzywne (20%), rośliny oleiste i produkty ich przetwórstwa (13%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (10%). W ub. r. koszt dostaw produktów roślinnych zwiększył się wobec 2009 r. o 14%. Z całego działu zmalały jedynie wydatki na cukier i melasę (-10%) oraz nasiona oleistych (-1%). Wydatnie wzrosła wartość zakupów ziemniaków (+55%), świeżych warzyw (+30%), przetworów owocowo-warzywnych (+28%), olejów i tłuszczów roślinnych (+21%), zbóż (18%), śrut oleistych, komponentów paszowych i pasz (+18%) oraz wyrobów cukierniczych (+14%).
Dział produktów zwierzęcych stanowił w roku ubiegłym 29% wartości importu całego sektora rolno-spożywczego. Produktem rolno-spożywczym o największej wartości w zakupach na rynkach zagranicznych była ponownie wieprzowina, jednak w porównaniu do 2009 r. przywóz wzrósł minimalnie (+0,8%). Bilans w handlu zagranicznym wieprzowiną jest jednak nadal ujemny, pomimo znacznego wzrostu eksportu w 2010 r. Więcej niż w 2009 r. sprowadzono również wołowiny (+44%), jednak saldo w handlu tym gatunkiem mięsa pozostaje dodatnie. Obniżyły się o 14% wydatki na mięso drobiowe, a dodatnie saldo w handlu drobiem umocniło się. Pogłębił się natomiast ujemny bilans w handlu rybami i przetworami na skutek wzrostu przywozu o jedną trzecią.
W grupie zwierząt żywych najważniejszą pozycją w imporcie pozostaje trzoda chlewna, jednak wartość zakupów tych zwierząt obniżyła się, wzrosła prawie dwukrotnie wartość dostaw bydła. Pomimo, że import artykułów mleczarskich rozwijał się w ub. r. w zbliżonym tempie co eksport (wzrost o jedną trzecią), dodatnie saldo handlu zagranicznego w tym segmencie powiększyło się, ze względu na trzykrotnie mniejszą wartość importu w porównaniu z eksportem.
W dziale innych produktów największy udział w wartości importu (41%) miały tradycyjnie kawa, herbata, kakao i przyprawy. W stosunku do roku ubiegłego wydatki na te produkty zwiększyły się o 21%, a ujemne saldo wzrosło półtorakrotnie. Zwiększyła się ponownie znacząco (o jedną trzecią) wartość zakupów tytoniu i wyrobów tytoniowych, głównie tytoniu nieprzetworzonego do produkcji papierosów. W grupie alkoholi i napojów alkoholowych utrzymuje się deficyt handlowy, jednak na skutek słabszego tempa przywozu (+14%) w porównaniu z eksportem (+39%), saldo poprawiło się.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności