Jak będą wyglądały płatności w ramach PROW w okresie przejściowym?

Jednym z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku jest zbliżające się zakończenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz celowe, pełne i efektywne wydatkowanie środków przewidzianych w tym Programie.

W tym celu w MRiRW analizowany jest bieżący stan wykorzystania budżetu w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, stopień wypełnienia zasady “n+3” ( określa dodatkowy okres – do 2023 roku, na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich) oraz podejmowane są realokacje środków pomiędzy działaniami, aby wykorzystać pozostający budżet w możliwie najwyższym stopniu w sposób legalny, celowy rzetelny i gospodarny.

– Na I półrocze 2021 roku zaplanowano wdrożenie strategicznej zmiany PROW 2014-2020, wynikającej z okresu przejściowego WPR 2021-2022. Obecnie na poziomie instytucji UE finalizowane są prace nad ramami prawnymi w tym zakresie, zakładające wydłużenie wdrażania obecnych programów rozwoju obszarów wiejskich o 2 lata (z utrzymaniem zasady n+3), wraz z przyznaniem na ich realizację dodatkowych środków finansowych. Zakłada się, że na wdrażanie PROW 2014-2020 przeznaczone zostanie dodatkowe 3 mld euro ze środków EFRROW na lata 2021 i 2022. Dodatkowe środki dotyczyć będą także Europejskiego Instrumentu Odbudowy, realizowanego poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich – mówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

W MRiRW przygotowywana jest strategiczna zmiana PROW 2014-2020 uwzględniająca m.in. rozdysponowanie dodatkowych funduszy. Planuje się, że w ramach dodatkowych środków kontynuowane będzie wsparcie na dotychczasowych zasadach (dla części instrumentów), a także wprowadzone zostaną nowe zakresy wsparcia. Niezbędna będzie także realokacja środków, tak by zapewnić środki na nowe nabory na lata 2021-2022. 

Płatności bezpośrednie w okresie przejściowym

Jak podaje resort rolnictwa, procedowany na forum Unii Europejskiej projekt tzw. rozporządzenia przejściowego przewiduje utrzymanie obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie wsparcia bezpośredniego, w tym przedłużenie systemu jednolitej płatności obszarowej w całym okresie przejściowym poprzedzającym wdrożenie nowej WPR. Oznacza to, że w latach kalendarzowych 2021-2022 kontynuowany będzie obecny system płatności bezpośrednich. W najbliższych dwóch latach (2021-2022) rolnicy będą mogli zatem ubiegać się o te same co dotychczas mechanizmy wsparcia bezpośredniego.

Obecnie w Polsce stosowanych jest 18 rodzajów płatności: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność do krów, płatność do młodego bydła, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin pastewnych, płatność do roślin strączkowych na ziarno, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do pomidorów, płatność do truskawek, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych i płatność niezwiązana do tytoniu. Stosowany jest również uproszczony system płatności dla małych gospodarstw.

Natomiast zmianie ulegną szczegółowe warunki przyznawania płatności związanej do powierzchni uprawy pomidorów. Od 2021 r. płatność będzie przyznawana tylko do upraw założonych z rozsady i upraw z minimalną obsadą roślin.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności