Izby rolnicze będą powoływać komisje?

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji w kwestii powoływania komisji do spraw szacowania szkód klęskowych.

Obecnie, to wójt lub burmistrz występują do wojewody z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód klęskowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje, aby takie uprawnienie nadać również wojewódzkim izbom rolniczym, ponieważ z sygnałów docierających do samorządu rolniczego wynika, że są przypadki, w których wójtowie lub burmistrzowie odmawiają rolnikom wystąpienia do wojewody z wnioskiem o powołanie komisji klęskowych.
Izby wojewódzkie, które dysponują najlepszą wiedzą dotycząca wystąpienia klęski na poszczególnych obszarach, mając możliwość występowania z wnioskami o powołanie komisji do właściwego wojewody, zapewnią rolnikom, których dotknęła klęska niezbędną pomoc, zwłaszcza w przypadku, gdy władze samorządowe odmówią wystąpienia z takim wnioskiem.

Wniosek przekazany został również do wiadomości ministrowi rolnictwa, Markowi Sawickiemu.
Renata Struzik, za: KRIR