Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1795) wsparcie na tego typu operacje skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa położone co najmniej w części na gruntach, które są objęte, nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2012 r., obszarem OSN, dla którego został wprowadzony program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, zwany dalej „programem działań”.

Ponadto zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewni m.in. dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie (lub pasz soczystych w przypadku młodych rolników).

Rolnicy ubiegający się o pomoc mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje,  które służą doposażeniu gospodarstwa w płytę obornikową lub zbiornik do przechowywania gnojowicy, gnojówki (lub pasz soczystych). Dodatkowo mogą otrzymać wsparcie na inwestycje, które nie są bezpośrednio związane ze spełnieniem ww. wymogów, jednak przyczyniają się do  ograniczenia spływu biogenów dzięki bardziej precyzyjnemu aplikowaniu nawozów naturalnych.