Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 27 grudnia 2016 – 25 stycznia 2017 będzie prowadzić nabór wniosków na operacje “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak ustaliliśmy o przyznanie wsparcia mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna i wyniosły one: co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921, z późn. zm.), lub rybach oraz wystąpiły straty w środku trwałym, który odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie finansowe wynosi 80% kosztów kwalifikowanych netto do kwoty 300 000 zł. Jednak nie więcej niż wartość strat oszacowana w gospodarstwie.

W przypadku gdy rolnik nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia upraw kwota pomocy jest pomniejszana o 50%.Jeżeli rolnik otrzymał odszkodowanie, wysokość wsparcia będzie obniżana o kwoty przyznanych odszkodowań.

Środki finansowe w ramach operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą być przeznaczone na: odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję powołaną przez wojewodę, obejmuje inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, inwestycje nie objęte innym wsparciem ze środków publicznych.

Inwestycje w środki trwałe powinny obejmować przedmiot, który uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu. Odtworzenie plantacji powinno odbyć się na gruncie, na którym wystąpiła szkoda (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków).

Źródło: AR i MR