Instytut Zootechniki PIB już 65 lat w służbie polskiego rolnictwa

28 maja br. Instytut Zootechniki PIB świętuje 65-lecie działalności. Z tej okazji w podkrakowskich Balicach odbędzie się konferencja przybliżająca dokonania jubilata.

W 1950 r. Instytut Zootechniki uzyskał miano samodzielnej placówki naukowo-badawczej
(Dz. U nr 24 z dnia 10.06.1950), a jego pierwszym dyrektorem został profesor UJ  – Teodor Marchlewski. Przez kolejne lata funkcję tę sprawowali: prof. Tadeusz Konopiński, prof. Franciszek Abgarowicz, dr Borys Hrycyk, doc. Franciszek Klocek, prof. Stefan Wawrzyńczak i prof. Jędrzej Krupiński. Od 2013 r. na czele Instytutu stoi prof. dr hab. Eugeniusz Herbut.
Misją Instytutu Zootechniki PIB jest prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk zootechnicznych ukierunkowanych na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych zwierzętom i środowisku oraz wykorzystanie zwierząt gospodarskich do celów biomedycznych.
Dzisiaj Instytut Zootechniki PIB składa się z 6 działów naukowych:
 
Dział genetyki i hodowli zwierząt prowadzi m. in. ocenę wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich, doskonali metody ich oceny, zajmuje się wykorzystaniem  markerów genetycznych, doskonaleniem metod biometrycznych służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej oraz określa czynniki genetyczne determinujące jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
 
Dział ochrony zasobów genetycznych zwierząt m. in. koordynuje, sprawuje nadzór i monitoruje wdrażanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Realizuje zadania wynikające z ratyfikacji przez RP konwencji o różnorodności biologicznej i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt. Prowadzi badania nad zachowaniem genetycznej różnorodności zwierząt gospodarskich. Ochroną objęto 75 najcenniejszych polskich rodzimych ras, odmian i rodów krów, koni, świń, owiec, kóz i drobiu.
 
Dział genomiki i biologii molekularnej zwierząt zajmuje się m. in. kontrolą rodowodów zwierząt hodowlanych z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie i konie oraz oceną bioróżnorodności zwierząt na bazie markerów DNA. Weryfikuje skład mieszanek paszowych pod kątem występowania komponentów pochodzenia zwierzęcego w oparciu o badanie DNA.
 
Dział biotechnologii rozrodu zwierząt zajmuje się m. in. klonowaniem niektórych gatunków zwierząt, pozaustrojową produkcją zarodków zwierzęcych, hodowlą, replikacją i konserwacją gamet oraz zarodków
 
Dział żywienia zwierząt i paszoznawstwa m. in. doskonali analizy oraz wartość pokarmową pasz. Poprawia wartości dietetyczne produktów pochodzenia zwierzęcego. Zajmuje się fizjologicznymi i praktycznymi aspektami żywienia zwierząt monogastrycznych i przeżuwających.
 
Dział technologii, ekologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej pracuje nad ustaleniem norm chowu zwierząt w warunkach podwyższonego poziomu dobrostanu. Bada wpływ ferm zwierzęcych na środowisko, opłacalność produkcji zwierzęcej oraz rynek produktów zwierzęcych.
 
Działalność naukowo-badawcza IZ PIB wspomagana jest przez:

  • Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 512 www.pca.gov.pl
  • Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, ustanowione rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako laboratorium referencyjne w zakresie badania środków żywienia zwierząt,
  • Laboratoria immuno- i Cytogenetyczne, koordynujace krajowy system kontroli pochodzenia zwierząt,
  • Laboratoria Biotechnologii Rozrodu Zwierząt,
  • Bank materiałów Biologicznych,
  • 11 placówek doświadczalnych na terenie całego kraju.