Innowacje w PROW 2014 – 2020

Biuro Pomocy ds. Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich opublikowało nowe wytyczne dotyczące innowacji w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

–  Celem wytycznych jest dostarczenie informacji dla zainteresowanych stron, w jaki sposób prowadzić ocenę PROW w zakresie odpowiedzi na wspólne pytania ewaluacyjne związane z innowacją. Ponieważ efektów PROW dotyczących innowacji na obszarach wiejskich można się spodziewać najprawdopodobniej w dłuższej perspektywie, wytyczne koncentrują się w szczególności na tych działaniach związanych z ewaluacją, które będą sprawozdawane w Rocznym Sprawozdaniu z Realizacji w 2019 roku oraz w ewaluacji ex-post – informuje Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wytyczne są podzielone na trzy części:

– Rozdział 1: objaśnia system innowacji na obszarach wiejskich oraz koncepcję oceny innowacji w rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja wprowadza ramy polityki UE i PROW oraz ich wzajemne powiązania, a także przegląd wspólnych elementów oceny.

– Rozdział 2: informuje Instytucje Zarządzające na temat specyfiki związanej z zarządzaniem oceną wymagań w zakresie innowacji i sprawozdawczości.

– Rozdział 3: opisuje potencjał innowacyjny PROW.

Źródło: KSOW