Inicjatywa Białkowa COBORU

W ramach Targów Agro-Tech w Minikowie 1 lipca odbył się Dzień Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie połączony z Inicjatywą Białkową COBORU.

Z uwagi na duże niedobory krajowych roślin białkowych i ograniczenie importu śruty sojowej, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w 2017 r. wystąpił z koncepcją rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Przedsięwzięcie nazwano Inicjatywą Białkową COBORU.

Wprowadzane innowacje doświadczalne dotyczą rodzimych roślin bobowatych grubonasiennych: grochu siewnego, bobiku, łubinu żółtego i wąskolistnego oraz soi. Powyższe innowacje zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi      w 2017 roku.

Głównym celem podjętych działań jest utworzenie przez COBORU Krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych i soi, na bazie wojewódzkich systemów porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

Takie założenia mają przyśpieszyć szybką realizację zamierzeń.

Podyktowane są zmniejszeniem ryzyka uprawy tej grupy roślin, które wynika z ich dużej zmienności i zawodności plonowania. Wstępne wyniki potwierdziły, że ryzyko to można zmniejszyć poprzez modyfikację i rozszerzenie dotychczasowego porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w tych gatunkach, przy jednoczesnym wprowadzaniu powszechnej rekomendacji odpowiednich odmian w województwach.

W tym celu zwiększono liczbę doświadczeń odmianowych wyżej wymienionych gatunków    w różnych lokalizacjach na terenie kraju. Szczególną nadzieję wiąże się z soją, której znaczenie rośnie w Unii Europejskiej, a w Polsce pojawia się coraz więcej odmian tego gatunku i coraz częściej jest uprawiana przez rolników.

W ramach Dnia Pola w SDOO w Chrząstowie można było obejrzeć kolekcję rekomendowanych i nowo zarejestrowanych odmian roślin uprawnych, w tym oczywiście roślin strączkowych. Zwiedzający mieli okazję na tej kolekcji zobaczyć reakcję różnych odmian na suszę.

Zaprezentowane zostały także kolekcje porejestrowych doświadczeń odmianowych              i agrotechnicznych zbóż oraz rzepaku.

Cały dzień dostępni byli pracownicy SDOO w Chrząstowie i można było zasięgnąć profesjonalnej informacji z zakresu odmianoznawstwa, agrotechniki i uprawy gatunków bobowatych takich jak: soja, groch siewny, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik i wyka siewna.

Tekst i fot. Wojciech Suwara