fbpx
Strona głównaPozostałeInformacja o kredytach preferencyjnych udzielanych od 1 maja 2007r.

Informacja o kredytach preferencyjnych udzielanych od 1 maja 2007r.

Kredyty preferencyjne od 1 maja br. mogą być udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Kredyty preferencyjne od 1 maja br. mogą być udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514).
Agencja zawarła umowy o współpracy z pięcioma bankami: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,Mazowieckim Bank Regionalny S.A., SGB Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. Ponadto trwa proces zawierania umów z kolejnymi 10 bankami.
Preferencyjne kredyty inwestycyjne
Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych mogą ubiegać się o kredyty w ramach następujących linii kredytowych:

1) kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych – Symbol nIP,
2) kredyt na zakup gruntów rolnych – Symbol nKZ,
3) kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – Symbol nMR,
4) kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa – Symbol nOR,
5) kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – Symbol nGP,
6) kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) – Symbol nGR,
7) kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT.

Kwota kredytów nie może przekraczać:

– 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% – linia nOR, 90% – linia nGR), nie więcej jednak niż 4 mln zł,
– 70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
– 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie więcej niż 16 mln zł.

Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania obejmuje:

a. przygotowanie planu inwestycji (poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej plan powinien zawierać cel inwestycji, strukturę jej finansowania, planowany okres realizacji inwestycji, kierunek produkcji w okresie kredytowania, informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o źródle pozyskania brakujących kwot produkcyjnych, jeżeli dany rynek objęty jest systemem kwotowania produkcji, informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji),
b. złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

Preferencyjne kredyty klęskowe

Agencja może udzielać pomocy finansowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z następującymi klęskami: susza, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, osuwiska ziemi.

Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:

• do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
• do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia. Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wartości odtworzeniowej środków trwałych lub wysokości szkód w uprawach, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.

Kredyt może zostać udzielony na okres:

• 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,
• 4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02).

Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.
Oprocentowanie kredytów klęskowych nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP. Przy obowiązującej obecnie stopie redyskontowej oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie przekracza 1,78% w skali roku.
W przypadku braku limitu dopłat do kredytów w bankach – banki powinny zwrócić się w tej sprawie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której planie finansowym zwiększono środki na ten cel w dniu 6 lipca 2007 r.


Ministerstwo Rolnictwa

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]