Informacja Głównego Lekarza Weterynarii o działaniach Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania

Po uzyskaniu w dniu 1 grudnia 2007 roku, o godzinie 3.15 informacji o bardzo poważnym podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków, w Głównym Inspektoracie Weterynarii zorganizowano Sztab Kryzysowy. Natychmiast powiadomiono wojewódzkich lekarzy weterynarii z województw powiązanych epizootycznie z ogniskiem choroby tj. Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii, a także Komisję Europejską oraz państwa sąsiadujące z Polską. N

Uruchomione zostały wojewódzkie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego. Przystąpiono do zabezpieczenia ferm drobiu podejrzanego o zakażenie oraz do zabezpieczenia rzeźni, gdzie dokonano uboju drobiu pochodzącego z w/w gospodarstw. O godzinie 9.30 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oficjalnie potwierdził, że stada indyków w fermach w Myśliborzycach i Uniejowie są zakażone wirusem grypy ptaków podtypu H5N1.

W dniach 1 i 2 grudnia 2007r. podjęte zostały m.in. następujące działania:
– wyznaczono i oznakowano obszary zapowietrzone (o promieniu 3 km) oraz zagrożone (o promieniu 10 km ) wokół ognisk choroby
– z pomocą Policji wyznaczono objazdy wokół ognisk choroby
– na granicy stref, na drogach publicznych i lokalnych oraz przed sklepami oraz szkołami rozłożono maty dezynfekcyjne
– przeprowadzono perlustrację 533 gospodarstw w miejscowościach położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych
– sprawdzono czy stosowane są maty we wjazdach i wyjazdach, wejściach i wyjściach z gospodarstw
– ustalano liczbę sztuk drobiu znajdujących się w obszarze zapowietrzonym
– ustalano liczbę zakładów zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsa w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym
– prowadzono akcję informacyjną wśród mieszkańców wyznaczonych stref o sposobie zabezpieczenia gospodarstw przed zawleczeniem wirusa grypy ptaków oraz o nakazach i zakazach zawartych w rozporządzeniach Wojewodów Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego
– ustalano ilość mięsa indyków z zakażonych gospodarstw oraz listę hurtowni, sklepów i zakładów przetwórczych do których ono trafiło
– dokonano wyceny ptaków, które zostały uśpione i zutylizowane
– przeprowadzono wstępną dezynfekcję gospodarstw i gruntowne czyszczenie kurników
– zabezpieczono pasze i ściółkę zakażonych gospodarstw
– prowadzono dochodzenie, które ma celu ustalenie czy mogło dojść do zakażenia kolejnych gospodarstw
– w strefie zapowietrzonej zlokalizowano, zlikwidowano i zutylizowano stado ,,kontaktowe” liczące 5000 indyków, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że wirus grypy mógł zostać przeniesiony do tego stada poprzez środki transportu lub swobodnie przemieszczające się osoby
– wyznaczono strefy objęte restrykcjami – strefę A obejmującą określone wcześniej obszary zapowietrzony i zagrożony oraz strefę B – buforową wokół obszaru A.
Wyznaczenie tych stref ma na celu ochronę okolicznych stad drobiu i uniemożliwienie wydostania się wirusa z ognisk choroby
– sporządzono listy osób (pracowników rzeźni, osób wyłapujących ptaki w celu załadowania ich na środki transportu), które miały kontakt z zakażonym drobiem oraz sprawdzono czy osoby te utrzymują drób we własnych gospodarstwach. Zlikwidowano i zutylizowano drobne stada ptaków będące w ich posiadaniu
– utrzymywany jest stały kontakt i współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Państwową Inspekcją Sanitarną
– przekazano Komisji Europejskiej wszelkie konieczne informacje, w celu przygotowania i opublikowania decyzji w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Polsce oraz określenia, z których regionów wprowadzony zostanie zakaz wywozu ptaków, mięsa, jaj itd.

źródło: ministerstwo rolnictwa
opr. MS
Wrp.pl

N