Ile za zboże?

Niepewność co do poziomu tegorocznych zbiorów powoduje, że ceny zbóż są determinowane malejącymi zapasami i kształtują się na wysokim poziomie. Analitycy Agencji Rynku Rolnego przedstawiają prognozy cen skupu zbóż do września 2011 roku.

Optymistyczne informacje o stanie światowych zasiewów pod zbiory w 2011 r. mogą przyczynić się do obniżenia cen zbóż, jednak ich poziom, podobnie jak na przednówku sezonu 2007/2008, nadal będzie wysoki, z uwagi na rosnący popyt.

Po zbiorach, duże znaczenie, zwłaszcza dla rynku europejskiego będzie miało wznowienie eksportu zbóż z Rosji i z Ukrainy. Przewiduje się jednak, że kraje WNP w nadchodzącym sezonie nie powrócą jeszcze na pozycję światowego potentata w eksporcie zbóż, z uwagi na konieczność odbudowy zapasów oraz duże potrzeby własnego rynku. W związku z tym popyt na unijne zboże może być nadal znaczący.

W przypadku dobrych zbiorów możliwy jest umiarkowany spadek cen zbóż w UE. W Polsce ceny będą podążały za tendencjami na rynkach zagranicznych. W warunkach rosnącego popytu światowego, na ceny w kraju szczególnie silny wpływ będzie miał popyt ze strony Niemiec. Będzie to czynnik podtrzymujący poziom cen, szczególnie w północno-zachodniej części kraju.

W południowo-wschodniej Polsce silną presję cenową będzie wywierała przede wszystkim sytuacja w krajach Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (Węgry, Słowacja, Rumunia).

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową ARR prognozuje, że w Polsce ceny skupu zbóż w okresie żniw 2011 r. będą ulegały systematycznemu obniżaniu. We wrześniu 2011 r. ich poziom może być zbliżony do notowanego rok wcześniej. Zespół Ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż do września 2011 r. mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie

j.m.

2011 r.

czerwiec

wrzesień

Pszenica ogółem

Pszenica konsumpcyjna*

Żyto

zł/t

zł/t

zł/t

840-880

900-940

720-760

650-700

700-750

500-540

*dotyczy przewidywanych cen w transakcjach giełdowych.

Źródło: ARR