Z myślą o uproszczeniu procedur

Do konsultacji społecznych trafił projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jego celem  jest wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów tego instrumentu wsparcia, opracowanych wspólnie przez instytucję zarządzającą i agencję płatniczą.

Aby ułatwić  beneficjentom realizowanie operacji, w tym najpełniejsze wykorzystanie środków finansowych przyznanych na ich realizację,  resort rolnictwa proponuje  wprowadzenie zmiany polegającej na umożliwieniu beneficjentom dokonania płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub usunięcia braków w tym wniosku, dokonanego w wyniku otrzymania z Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownego wezwania do ich usunięcia. Rozwiązanie to znalazło odzwierciedlenie w § 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia.

Ponadto w § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia proponuje się wprowadzić możliwość złożenia wniosku o płatność przez nadanie przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej albo złożenie w biurze powiatowym Agencji.