Gospodarstwa opiekuńcze GROWID – szansa dla małych gospodarstw

GROWID to projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, który będzie realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

5 grudnia br. podpisana została umowa dotycząca GROWID. Stronami umowy są: z jednej strony konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW – lider), Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, natomiast z drugiej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przekazuje środki finansowe na realizację projektu.

Realizacja projektu rozpoczyna się 1 stycznia 2019 r., a zakończenie planowane jest 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest opracowanie wzorca gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu wdrażania w postaci strategii rozwoju gospodarstw opiekuńczych. Projekt przyczyni się także do likwidacji innych istotnych dla Polski barier rozwojowych, m.in. nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społecznych, niewystarczającej koordynacji usług publicznych na poziomie lokalnym, niskiej jakości kapitału społecznego.

Jest to szansa dla drobnych gospodarstw rolnych, gdyż projekt umożliwi tym gospodarstwom podejmowanie działalności pozarolniczej tj. usług społeczno-opiekuńczych, w celu zapewnienia im przetrwania oraz dywersyfikacji dochodów. Usługi opiekuńcze pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy oraz będą wpływać korzystnie na aktywizację zawodową.

W pierwszym etapie projektu zrealizowane zostaną zadania badawcze, których wyniki staną się podstawą modelu gospodarstwa opiekuńczego. Na drugi etap składają się prace związane z przygotowaniem do wdrożenia wspomnianego modelu: opracowanie niezbędnych regulacji prawnych oraz budowa poparcia politycznego i społecznego na rzecz ich wprowadzenia.

Źródło: MRiRW