Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powołany

W poniedziałek, 2 kwietnia w siedzibie Business Centre Club odbyła się uroczysta inauguracja Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC z udziałem przedstawicieli mediów oraz Gremiów BCC: Rady Głównej, Konwentu, Kanclerzy, Zarządu i Ekspertów. Podczas uroczystości wręczenia nominacji ekspertom – ministrom Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC przedstawiono również ocenę dotychczasowej aktywności rządu w obszarach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki.

Rok 2012 to przełomowy czas dla Polski – albo czas prawdziwych reform i podejmowania odważnych decyzji – albo utracone szanse rozwojowe. Od mądrości i determinacji rządzących zależy dziś wyjątkowo dużo. Dlatego powołujemy Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, którego celem będzie wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć rząd gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka – mówi prezes i założyciel BCC Marek Goliszewski.
Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC nie jest pusta krytyka działań rządu, ale ich konstruktywne recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce z bezrobociem i szarą strefą. Naszym priorytetem jest przejrzyste i przyjazne prawo, likwidowanie barier, utrudniających działalność przedsiębiorcom i funkcjonowanie obywatelom.

Skład Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:
Przewodniczący – Marek Goliszewski
Minister gospodarki – dr Janusz Steinhoff
Minister ds. energetyki – dr Zbigniew Wyszogrodzki
Minister finansów – prof. Stanisław Gomułka
Minister ds. rynków finansowych – dr Stanisław Kluza
Minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców – dr inż. Wojciech Warski
Minister skarbu i prywatyzacji – dr Grażyna Magdziak
Minister przedsiębiorczości – Dariusz Żuk
Minister ds. systemu ochrony zdrowia – Anna Janczewska-Radwan
Minister nauki i szkolnictwa wyższego – dr Wojciech Szewko
Minister ds. cyfryzacji – Krzysztof Szubert
Minister przemysłu obronnego – gen. Leon Komornicki
Minister ds. ubezpieczeń społecznych – dr Wojciech Nagel
Minister ds. prawa pracy – Zbigniew Żurek
Minister ds. rynku pracy – Dominika Staniewicz
Minister ds. rozwoju regionalnego – dr Jerzy Kwieciński
Minister ds. prawa gospodarczego – mec. Jacek Świeca
Minister ds. stanowienia prawa – Witold Michałek
Minister środowiska – Ryszard Pazdan
Minister infrastruktury – Maciej Grelowski
Minister ds. spółdzielczości – Mieczysław Grodzki

Ocena BCC dotychczasowych działań rządu
Podczas inauguracji zaprezentowano również Bilans otwarcia” – wspólną ocenę Gospodarczego Gabinetu Cieni i Gremiów BCC dotychczasowych działań rządu z punku widzenia przedsiębiorców i gospodarki – ocena w skali od 0 do 10, gdzie zero oznacza brak aktywności rządu w danym obszarze, a 10 – optymalne działania z punktu widzenia przedsiębiorców i gospodarki. Co kwartał prezentowany będzie indeks Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Jego celem jest ocena działań rządu w najważniejszych obszarach, która przeprowadzana cyklicznie pozwoli na wskazywanie korzystnych lub niekorzystnych tendencji gospodarczych z punktu widzenia przedsiębiorców w Polsce.

OBSZAR

OCENA w skali od 0 do 10

BRAKI

działania rządu ogółem

3 punkty

-7 punktów

gospodarka

3 punkty

-7 punktów

energetyka

4 punkty

-6 punktów

finanse

3 punkty

-7 punktów

rynki finansowe

4 punkty

-6 punktów

promocja zagraniczna gospodarki

3 punkty

-7 punktów

spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja

4 punkty

-6 punktów

przedsiębiorczość

3 punkty

-7 punktów

ochrona zdrowia

3 punkty

-7 punktów

cyfryzacja i rozwój społ. informacyjnego

3 punkty

-7 punktów

szkolnictwo wyższe

4 punkty

-6 punktów

przemysł obronny

3 punkty

-7 punktów

ubezpieczenia społeczne

3 punkty

-7 punktów

prawo pracy

3 punkty

-7 punktów

rynek pracy

3 punkty

-7 punktów

zagospodarowanie funduszy europejskich

5 punkty

-5 punktów

prawo gospodarcze

4 punkty

-6 punktów

system stanowienia prawa

3 punkty

-7 punktów

środowisko naturalne

5 punkty

-5 punktów

infrastruktura

4 punkty

-6 punktów

spółdzielczość

2 punkty

-8 punktów

Źródło: BCC