Górny limit składki zdrowotnej rolnika

Prezentujemy pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stanowiska samorządu rolniczego odnośnie propozycji zmian ubezpieczenia zdrowotnego rolników, które wystosowane zostało do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Mając na uwadze toczące się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w związku z podjętą w dniu 4 stycznia br. przez Radę Ministrów decyzją w sprawie przyjęcia projektu ustawy regulującej system opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, który zakłada, że składka za ubezpieczenie zdrowotne w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych będzie wynosić dodatkowo 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, w imieniu polskich rolników zwracam się do Pana Premiera w poniższej sprawie.
Wyrażając stanowisko, że składka zdrowotna dla rolników powinna być pobierana od wpływów z podatku rolnego, który w chwili obecnej zastępuje podatek dochodowy od działalności rolniczej – zauważam jednak, że obecne propozycja Rządu RP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest dodatkowo zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej za uczące się dzieci do 25 roku życia i pracującego w gospodarstwie współmałżonka – tak jak ma to miejsce w przypadku płacenia składek zdrowotnych do ZUS przy samozatrudnieniu, a także określenie górnego pułapu wysokości składki na odpowiednim poziomie. Stworzenie rolnikom podstaw prawnych do skorzystania z takich możliwości, zyska zdaniem samorządu rolniczego aprobatę ogółu społeczeństwa.
Licząc na uwzględnienie głosu samorządu rolniczego i wprowadzenie odpowiednich zapisów legislacyjnych
Wiktor Szmulewicz, prezes zarządu KRIR

Do wiadomości:
Pan Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Pan Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia
Pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi