Godziwe marże dla rolników

Copa i Cogeca są zadowolenie z inicjatywy prezydencji słowackiej, która zdecydowała, że rozmowy ministrów rolnictwa UE powinny objąć przede wszystkim pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym, by ci mogli uzyskać wyższe i uczciwsze ceny za swoje produkty.

Przemawiając 13 września na  spotkaniu ministrów w Bratysławie, przewodniczący Cogeca, Thomas Magnusson, powiedział , że brak równowagi w łańcuchu dostaw żywności od lat odbija się na rolnikach, gdyż ich marże nieustannie się kurczą. Rolnicy znajdują się pod presją ze strony zarówno dystrybutorów jak i producentów środków produkcji (upstream i downstream), a w wielu państwach członkowskich sektor handlu jest zdominowany przez zaledwie garstkę podmiotów.

Dlatego też pochwalamy apel prezydencji słowackiej o umożliwienie rolnikom uzyskania godziwych marży. Tylko w ten sposób można zagwarantować konsumentom dostęp do wysokiej jakości żywności po przystępnej cenie w całej UE. Jedynie uczciwy, przejrzysty i zrównoważony łańcuch żywnościowy będzie w stanie zapewnić równoważność sektora rolnego – mówi Magnuson.

By to osiągnąć musimy przyjąć i wdrożyć na szczeblu unijnym ramy prawne powiązane z dobrowolnymi kodeksami dobrej praktyki, byśmy mogli walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi (NPH) w łańcuchu żywnościowym i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. Niezależny organ zasądzający, który dysponowałby uprawnieniami w zakresie egzekwowania i podejmowania działań po otrzymaniu anonimowych skarg, mógłby mieć pieczę nad tym systemem. Unijny niezależny organ zasądzający mógłby współpracować ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich i koordynować reakcje organów unijnych i krajowych odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów, w tym przepisów o konkurencji – dodaje Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca – Gdy nieuczciwe i nieetyczne zachowania w biznesie prowadzą do osiągnięcia korzyści majątkowych, jedynie przepisy podparte szeroko zakrojonym i niezależnym systemem egzekwowania mogą przynieść oczekiwane skutki. Musimy zmienić kulturę przedsiębiorstw! Oprócz konkretnych środków zwalczających NPH, należy wprowadzić zarówno na poziomie UE jak i krajowym obserwatoria rynków, które analizowałyby ceny i marże przy zastosowaniu zharmonizowanej metodologii, co pozwoli na uzyskanie informacji na temat rozłożenia cen i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw żywności.

W ocenie Copa – Cogeca koncentracja podaży i dodanie wartości do produktów rolnych jest kluczem do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Wsparcie dla spółdzielni rolniczych i organizacji producentów w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) może pomóc rolnikom do tego doprowadzić.

Aby rolnicy mogli jednak skorzystać z tego wsparcia potrzebują pewności prawa w odniesieniu do polityki konkurencji. W związku z tym dobrze by było zastanowić się nad możliwością zmiany polityki konkurencji, by broniła ona nie tylko interesów konsumentów lecz również producentów – zaznacza Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca
Opracował: Krzesimir Drozd