Gminy zainwestują w zieloną energię

Samorządy mogą walczyć o pozyskanie unijnych funduszy na budowę farm wiatrowych, kolektorów słonecznych lub małych hydroelektrowni na swoim terenie. Resort gospodarki ogłosił kolejny konkurs w ramach programu poświęconego infrastrukturze energetycznej przyjaznej środowisku oraz efektywności energetycznej. Jednym z działań w tym priorytecie jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, informuje Rzeczpospolita”.”

Łączne dotacje w wysokości 195 mln zł przeznaczone będą na inwestycje związane z wykorzystaniem tzw. zielonej energii. Mogą być to inwestycje związane z budową lub zwiększeniem mocy elektrowni wykorzystujących energię wiatru, biogazu, biomasy lub wody.
O dotację mogą starać się tylko te podmioty, które zaplanowały stosunkowo drogie inwestycje, minimum za 20 mln zł. Są od tej kwoty wyjątki. Dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych najmniejsza wartość projektu wynosi 10 mln zł.
Wydatki te mogą zostać poniesione m.in. na: nabycie nieruchomości, prace demontażowe, przygotowanie terenu budowy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie urządzeń, a także całego obiektu, zakup środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii, przyłączenie jednostek wytwarzających ciepło lub energię do istniejących sieci.
Wnioski o dofinansowanie przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Ministerstwa Gospodarki, informuje Rzeczpospolita”.