Gminy umarzają zaległości podatkowe zbyt uznaniowo

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe. Jak zauważa w raporcie pokontrolnym NIK, w większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dotrzymują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo, w większości do wiadomości publicznej podaje się nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców.

– Istotna jest przy tym również skala nieprawidłowości – ujawniono je w aż 36% postępowań, w których umorzono łącznie ponad 22 mln zł. Ponad połowa skontrolowanych gmin nieprawidłowo stosowała zasady udzielania szczególnej formy pomocy – de minimis. Ulgi były przyznawane przedsiębiorcom nawet wtedy, gdy nie przedstawili dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania – informuje NIK.

NIK skontrolowała 24 jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin lub miast), by sprawdzić, czy organy podatkowe tych jednostek w okresie od stycznia 2014 r. do września 2017 r. prawidłowo prowadziły postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Organy wykonawcze gmin na podstawie przepisów art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej mogą umarzać zaległości podatnikom, którzy wystąpią z takim wnioskiem. Kontrolerzy przeanalizowali dokumentację dotyczącą prawie 2 tysięcy postępowań podatkowych (spośród 5,8 tys. przeprowadzonych przez badane gminy). Zakończyły się one wydaniem 1,5 tys. decyzji umarzających zaległości podatkowe – na kwotę 33 mln zł. Ulg odmówiono w przypadku 413 decyzji – na kwotę 10,3 mln zł.

Źródło: NIK