Główny Lekarz Weterynarii informuje

Poniżej publikujemy oświadczenie głównego Lekarza Weterynarii wydane w związku z opublikowaniem przez NIK informacji na temat kontroli działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności.

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli informacji o wynikach kontroli „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności”, Główny Lekarz Weterynarii wyraża zaniepokojenie  w związku z rozbieżnościami, jakie zaistniały pomiędzy ww. raportem a ujednoliconym wystąpieniem pokontrolnym po kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego  z dnia 7 kwietnia 2016 r., skierowanego w związku z kontrolą przeprowadzoną w Głównym Inspektoracie Weterynarii pn. „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności”.

Ujednolicony tekst ww. wystąpienia w znacznej mierze odbiega od opublikowanej na stronie internetowej NIK informacji o wynikach kontroli. Przede wszystkim ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego, który otrzymał Główny Lekarz Weterynarii nie posiadał żadnych zaleceń naprawczych, ani nie wskazywał na nieprawidłowości w działaniach Głównego Lekarza Weterynarii, które to rzekome nieprawidłowości zostały wskazanie w raporcie końcowym NIK.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii zwróci się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Należy podkreślić, że po przeprowadzonej kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała żadnych zaleceń pokontrolnych dla Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności. Tym samym należy uznać, że  działalność Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce została oceniona pozytywnie.

Główny Lekarz Weterynarii
Lek. Wet. Włodzimierz Skorupski