Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

W nadchodzących wyborach do izby wyższej i niższej Parlamentu, po raz pierwszy wprowadzono szereg udogodnień dla osób niemogących osobiście stawić się w lokalu wyborczym.Ustawodawca pozwolił na to jedynie wybranym grupom osób. Pełnomocnik wyręczy z wizyty w lokalu wyborczym seniorów oraz osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo wysłania głosu pocztą przysługuje natomiast jedynie tym drugim.Alternatywny udział w wyborach będzie możliwy, jeśli wyborca dopełni w odpowiednim terminie pewnych formalności. Jakich? Odpowiedź znajdujemy w kodeksie wyborczym.

Kto może mieć pełnomocnika?
Taka forma głosowania jest skierowana do osób, które w dniu wyborów – czyli 9 października – skończą 75 lat.
Ponadto za pośrednictwem pełnomocnika głos oddadzą niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Znaczny stopień niepełnosprawności
Zalicza się tutaj osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Chodzi o osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

W niektórych sytuacjach wspomniane grupy osób nie będą jednak mogły zagłosować przez pełnomocnika. Będzie tak np. w sytuacji, gdy wyborca mieszka za granicą lub zdecyduje się na oddanie głosu korespondencyjnie.

Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Zaczynamy od wyboru osoby, która ma nim zostać. Według kodeksu wyborczego pełnomocnikiem może być wyłącznie ten, kto jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba szukająca pełnomocnika.
Przepisy precyzują też, kto nie może nim zostać. Są to np. te osoby, które jako pełnomocnicy musieliby oddać za nas głos w komisji obwodowej, w której składzie zasiadają. Pełnomocnikiem nie może być również kandydat w danych wyborach.
Po wybraniu osoby, która ma zagłosować w naszym imieniu, trzeba zgłosić chęć głosownia przez pełnomocnika w gminie, w której jesteśmy wpisani do rejestru wyborców. Musimy pamiętać, że wniosek trzeba złożyć najpóźniej 10 dni przed dniem wyborów, czyli do 29 września.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo. We wniosku trzeba też jasno zaznaczyć, których wyborów pełnomocnictwo dotyczy.
Ponadto trzeba do niego dołączyć załączniki. Będzie to np. pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na zostanie pełnomocnikiem czy – w razie konieczności – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności wyborcy. Pełną listę potrzebnych załączników znajdziemy we wzorze wniosku, który jest wyżej do pobrania.
Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie, to wystarczy czekać na urzędnika z gminy. Akt pełnomocnictwa zostanie spisany w naszym domu. Natomiast jeśli we wniosku były błędy, to zostaniemy o tym poinformowani w ciągu 3 dni od złożenia pisma i dostaniemy szansę na ich poprawienie.
Należy pamiętać również, że wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo. Najpóźniej można to zrobić na 2 dni przed dniem wyborów.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Mają do tego prawo wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (patrz ramka na pierwszej stronie artykułu). Przepisy zabraniają takiego głosowania tym, którzy np. udzielili już pełnomocnictwa do głosowania.
Decydując się na listowne oddanie głosu trzeba o tym poinformować gminę do 19 września. Możemy to zrobić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Ważne, by nasz wniosek zawierał nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. Musimy też zaznaczyć, których wyborów głosowanie dotyczy oraz podać adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia musimy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Możemy w nim zażądać również nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z urzędu gminy – nie później niż 7 dni przed dniem wyborów – pakiet wyborczy. Trzeba go odebrać osobiście.

Co zawiera pakiet wyborczy i co z nim zrobić?

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania. W przesyłce znajdziemy też instrukcję obsługi pakietu.
Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy włożyć do koperty. Zaklejamy ją i wysyłamy na adres obwodowej komisji wyborczej. Najpóźniej można to zrobić ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Jeśli nie zdążymy, to mamy prawo osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Wnioski do pobrabia na http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/jak-zaglosowac-nie-ruszajac-sie-z-domu.html