Głos rolników w sprawie WPR po 2013 roku

Prezentujemy komunikat KRIR wydany po posiedzeniu grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej z inicjatywy KRIR o Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię i Chorwację, odnośnie projektu dokumentu COPA: “”Wspólna Polityka Rolna po roku 2013. Wstępna reakcja europejskich rolników i spółdzielni Rolniczych na propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej””.”””

Szanowni Państwo,

W dniach 28-29 listopada br. odbyło się w Budapeszcie posiedzenie grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej z inicjatywy KRIR o Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię i Chorwację, podczas którego przedmiotem obrad był m.in. projekt dokumentu COPA: Wspólna Polityka Rolna po roku 2013. Wstępna reakcja europejskich rolników i spółdzielni Rolniczych na propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej”.
W dniach 1-2 grudnia br. podczas posiedzenia Prezydium COPA wszystkie państwa członkowskie, (które brały udział w Budapeszcie), zdecydowanie przeciwstawiły się zaproponowanemu przez Komitet COPA głównie punktowi 9-temu ww. dokumentu, w brzmieniu: “Komisja zmierza we właściwym kierunku wprowadzając nowy podział płatności bezpośrednich, należy jednak przestrzegać zasad równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników, biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni w różnych warunkach”. Proponując uzgodnione podczas grupy Wyszehradzkiej brzmienie punktu 9-tego: “Propozycje Komisji mówią o utrzymaniu głębokich różnic w płatnościach bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi w związku z zezwoleniem na utrzymanie systemu płatności opranego na referencjach historycznych na wiele kolejnych lat, wraz z ponownym długim okresem przejściowym. Jest to całkowicie sprzeczne z licznymi oficjalnymi obietnicami oraz podjętymi w przeszłości decyzjami politycznymi w sprawie zniesienia tej dyskryminacji w obecnym okresie budżetowym. W związku z tym wzywamy Komisję do kolejnego rozważenia tej kwestii oraz do utworzenia podstawowego nowego systemu obliczania kopert krajowych w ramach pierwszego filaru, które mogłyby być przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie. Nowy system nie może opierać się na referencjach historycznych i nie może zawierać kolejnych okresów przejściowych. Wierzymy, że jedynie w taki sposób uda nam się stworzyć prawdziwą Wspólną Politykę Rolną, na korzyść wszystkich rolników europejskich, pozbawioną jakiejkolwiek dyskryminacji”.
Argumentują jednocześnie: “Jeśli na rolników unijnych nakładane są jednakowe wymagania i tym samym zapewniają oni jednakowy wkład w realizację celów wspólnotowych, to istotne jest, aby w całej UE wszyscy rolnicy uzyskiwali jednakowe wynagrodzenie w ramach płatności bezpośrednich. Respektowanie tej zasady daje gwarancję skuteczności i efektywności WPR, jak również jak najmniejszego zniekształcenia warunków konkurencji na jednolitym rynku, co jest ważne w przypadku wsparcia bezpośredniego”.
W związku z tym, Przewodniczący Komitetu COPA Gerd Sonnleitner, z powodu braku konsensusu odnośnie przyjęcia ww. dokumentu, a zwłaszcza pkt. 9, zdecydował o nieprzyjmowaniu tego dokumentu podczas tego posiedzenia Prezydium. Sekretarz Generalny Komisji COPA Pekka Pesonen poinformował o konsekwencjach nieprzyjęcia dokumentu, co wiąże się z niezajęciem stanowiska przez Komitet COPA do Komisji Europejskiej odnośnie nowego pakietu legislacyjnego. Kolejne omawianie ww. dokumentu COPA odłożono na posiedzenie następnego Prezydium, czyli na datę 16-17 lutego 2012 r.

Z poważaniem
Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych