Glifosat powraca do łask

Parlament Europejski opowiedział się za odnowieniem zezwolenia na używanie glifosatu.

W kwietniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie glifosatu 374 głosami za, przy 225 głosach przeciw i 102 wstrzymującymi się od głosu. Posłowie opowiedzieli się za możliwością stosowania glifosatu w profesjonalnym użytkowaniu. 
 
Glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE przy uprawie zbóż, a także w winnicach, sadach i plantacjach oliwek w całej UE. Brak  zezwolenia na jego stosowanie na terenie UE skutkowałoby obniżeniem poziomu konkurencyjności rolnictwa państw członkowskich. 
 
Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin z satysfakcją przyjął decyzję z Brukseli: – Europejscy obywatele głosami swoich reprezentantów opowiedzieli się za dalszym stosowaniem glifosatu przez rolników. Tym samym Parlament Europejski pokazał, że wspiera rolnictwo europejskie i dba o rozwój unijnej konkurencyjności – skomentował.
 
O pozytywnej klasyfikacji glifosatu świadczą analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który oferuje niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością. EFSA wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. Parlament Europejski, biorąc pod uwagę stanowisko EFSA, uznał, że glifosat może zostać dopuszczony w profesjonalnej działalności rolniczej. Natomiast w stosunku do osób fizycznych sprzedaż herbicydów zawierających tą substancje aktywną nie będzie możliwa. 
 
Za: PSOR